Alle artikler
Investering

Derfor bør du investere gjennom et selskap

Mange velger å opprette et investeringsselskap for å benytte seg av fritaksmetoden og dermed utsette skatt. Her skal vi se på forskjellen mellom å investere privat og gjennom et selskap. Og når du bør opprette et investeringsselskap.
Derfor bør du investere gjennom et selskap
Monio

Publisert
09
.
11
.
2022
Lesetid
4 min
Sist oppdatert
9
.
11
.
2022
Derfor bør du investere gjennom et selskap
Derfor bør du investere gjennom et selskap

Hva er et investeringsselskap?

Et investeringsselskap kjennetegnes ved at selskapet foretar investeringer i aksjer, renter, fond, obligasjoner eller eiendom. Investeringsselskap har typisk ingen normal drift, som salg av et produkt, nettopp fordi formålet er å foreta investeringer.

Normalt sett har investeringsselskap få eller ingen ansatte. 

Når bør du opprette et investeringsselskap?

Som privatperson finnes det noen forskjellige kontoer du kan bruke til å investere. Hvor en av de mest populære er en aksjesparekonto. Denne typen konto lar deg utsette skatt på gevinst til pengene tas ut av kontoen. Dette er også en av fordelene med å investere gjennom et selskap. Etter opprettelsen av aksjesparekonto ble forskjellen på å investere privat eller gjennom selskap minsket. Men det er noen grunner til at mange velger å opprette et investeringsselskap. 

Investeringsselskap kan benytte seg av fritaksmetoden. Som gjør at man kan realisere gevinst på aksjer og aksjefond og betale minimalt med skatt. Med dagens regler er gevinst på aksjer skattefritt. Mens 3% av utbytte skal inntektsføres, som i praksis betyr at du betaler 0,66% skatt på utbytte. 

Skattefordel både på aksjesparekonto og i investeringsselskap?

Det er riktig at du kan utsette skatt på investeringer både på en aksjesparekonto og i et investeringsselskap. Men forskjellen ligger i hvilke investeringer som kan gjøre og fortsatt benytte deg av den utsatte skatten. En aksjesparekonto kan kun inneholde børsnoterte aksjer i selskaper hjemmehørende i land innenfor EØS eller andeler i aksjefond innenfor EØS. Aksjefondene må ha en aksjeandel på minst 80%. 

Mens i et investeringsselskap kan du investere i unoterte aksjer, opsjoner eller andre derivater hvor aksjer er det underliggende objektet. Så lenge aksjene og aksjefondene er innenfor EØS, kan du benytte seg av fritaksmetoden. 

Om man har som formål å eie aksjer i unoterte selskaper eller handle mer komplekse produkter kan det være lurt å opprette et investeringsselskap. Et investeringsselskap kan også investere i andre aktivaklasser, som eiendom, rentepapirer eller aksjer utenfor EØS. Disse omfattes ikke av fritaksmetoden. 

Hvordan starte et investeringsselskap?

Å starte et investeringsselskap gjøres ved å stifte et aksjeselskap. Her finnes det flere tilbydere som kan hjelpe deg eller kan du stifte selskapet gjennom Altinn selv. 

For å opprette et AS trenger du et stiftelsesdokument som kan lages og signeres hos Altinn. Selskapet må ha et formål og navn. Selskapet må ha en aksjekapital for å starte, hvor minimum er 30 000 kr.  Registrering av selskapet koster også litt. Registrering av aksjeselskap koster rundt 5 600 kr. 

Fordeler og ulemper med investeringsselskap

Fordeler:

1. Utsette skatt

Investeringsselskap kan benytte seg av fritaksmetoden, som gjør at man kan utsette skatt på gevinst fra aksjer og utbytte. Aksjegevinst er skattefritt, mens utbytte i praksis skattlegges 0,66% så lenge pengene forblir i selskapet.

2. Større fleksibilitet enn aksjesparekonto

Et investeringsselskap kan få utsatt skatt på unoterte aksjer, opsjoner og andre derivater med aksjer som underliggende aktiva. Noe du ikke kan få på en aksjesparekonto. 

Mange bruker også et investeringsselskap til å investere i eiendom, rentepapirer eller aksjer utenfor EØS, men disse omfattes ikke av fritaksmetoden. Men gir et samlet resultat til selskapet.  

3. Mulighet til å diversifisere i mange aktivaklasser

I et investeringsselskap kan man investere i en rekke aktivaklasser, både i Norge og i utlandet, som USA. Dette gjør at man har mulighet til å diversifisere på tvers av aktivaklasser og land. 

Om aksjeselskapet har noe kapital som ikke er investert kan selskapet få renter på det i banken. Dette kan du ikke få på en aksjesparekonto privat. 

Ulemper: 

1. Oppstartskostnader

Å starte et selskap har noen oppstartskostnader. Det koster et sted rundt 6 000 kr for å stifte selskapet. Dette gjør at en bør ha en portefølje av en viss størrelse og tidshorisont for at det skal være lønnsomt. 

2. Regnskapsføring

Et selskap må føre regnskap, som også kan være en kostnad på noen tusen kroner i året. Dette underbygger også at selskapet bør ha investeringer over en viss størrelse for at kostnadene av å drive selskapet ikke spiser opp avkastningen i stor grad. 

3. Krav til aksjekapital

For å kunne stifte et selskap er en nødt til å skyte inn aksjekapital. Minimum er 30 000 kr. Dette gjør at terskelen for å opprette selskap er større enn å opprette en aksjesparekonto eller andre private alternativer. 

Investeringsselskap hos Monio

Monio er en låneformidler for norske eiendomsselskaper hvor privatpersoner og investeringsselskap kan låne ut penger til eiendomsprosjekter. Og med dette få betalt renter fra selskapene. Rentenivået har historisk sett vært i overkant av 8% årlig, men varierer fra lån til lån. 

Ved å investere i lån kan et investeringsselskap diversifisere porteføljen. Lån til selskaper har en annen risiko og avkastningsprofil enn investering i aksjer. Du låner ut penger til et selskap som så betaler deg renter. Naturligvis vil du da ikke eie en del av selskapet, men lånene sikres i fast eiendom. En kreditor kommer og før i rekken enn aksjonærer om det skulle gå overende. 

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.