Alle artikler
Crowdfunding

Hva er egentlig crowdfunding?

Crowdfunding, også kalt folkefinansiering på norsk, er blitt svært mye omtalt det siste året, men hva er det egentlig og hva kan det brukes til?
Hva er egentlig crowdfunding?
Marius Dybdahl
CEO i Monio

Publisert
15
.
03
.
2023
Lesetid
8 min
Sist oppdatert
15
.
03
.
2023
Hva er egentlig crowdfunding?
Hva er egentlig crowdfunding?

Denne artikkelen har som formål å beskrive hva crowdfunding er, forklare forskjellen på ulike former for crowdfunding og vise eksempler på aktører innen hver kategori. Her vil du få lese om at folkefinansiering ikke kun er for start-up selskaper, men er ny finansieringsform som kan skape vekst i både etablerte og nyetablerte selskaper.

Det finnes 4 ulike former for crowdfunding:

1. lånebasert crowdfunding

2. aksjebasert crowdfunding

3. belønningsbasert crowdfunding

4. donasjonsbasert crowdfunding.

Felles for disse ulike formene for crowdfunding er at en bedrift eller en person ønsker å hente penger til et prosjekt. Disse pengene hentes fra en “crowd” som bidrar til prosjektet i fellesskap. De ulike formene har ulike egenskaper og passer derfor til forskjellige typer prosjekter og bedrifter i ulike faser. La oss se litt nærmere på hver enkelt form for crowdfunding.

Lånebasert crowdfunding

Mange selskaper opplever strenge krav og lange prosesser hos bankene.

I noen tilfeller krever bankene 100% forhåndssalg for å tilby finansiering, med saksbehandlingstid på flere måneder. Eller at et selskap kun får lån til ett prosjekt av gangen. Dette gir begrensninger for kredittverdige selskaper med god sikkerhet.

Lånebasert-crowdfunding er meget godt egnet til å adressere akkurat disse selskapene fordi denne finansieringsformen henvender seg til investorer for å låne penger.

Med fleksible vilkår og rask tilgang på kapital, kan selskapene realisere flere prosjekter og investorene få avkastning på investert kapital sikret som ofttest i fast eiendom. Lånebasert-crowdfunding er også ett godt supplement til banken. Mot ferdigstilling av større prosjekter kan det være behov for en toppfinansiering av prosjektet, enten til ferdigstillelse eller for å frigjøre egenkapital. 

MG-Eiendomsutvikling er en norsk hytteutbygger, som spesialiserer seg eksklusive hytter rundt Geilo. Ved å bruke crowdfunding til å finansiere prosjektene har selskapet kunnet ha flere prosjekter gående samtidig, enn ved å bruke tradisjonell bankfinansiering. På tre år har selskapet tredoblet omsetningen.

Monio og crowdfunding

Monio lanserte i januar 2018, og tilbyr lånebasert crowdfunding. Vi har et sterkt fokus på å finansiere små og mellomstore bedrifter sin vekst. Vi hjelper bedriftene til å benytte lånet både for å skape vekst og som en plattform for å bygge en tett relasjon til personer som har en reell interesse i at bedriften lykkes. Vi har fokus på å tilby investorer god avkastning og bedrifter finansiering. De tre crowdfunding-formene beskrevet nedenfor har en ting felles. De er alle best egnet til selskaper tidlig i sin utvikling.

For unge selskaper og selskaper som har behov for mer kapital enn kontantstrøm fra organisk vekst er spesielt aksjebasert-crowdfunding meget godt egnet som finansieringsform. De aller fleste norske selskaper er derimot i en litt annen situasjon. De er små og mellomstore selskaper med en etablert drift og har behov for kapital for å videreutvikle virksomheten sin. Mer enn 90% av norske arbeidstakere er ansatt i små og mellomstore bedrifter. Det er disse bedriftene sin vekst og utvikling som er nøkkelen til omstilling og videre vekst i et Norge etter oljealderen.

Aksjebasert crowdfunding

Oslo Børs er i prinsippet en aksjebasert crowdfunding-plattform, men for å bli notert på Oslo Børs (og andre tilsvarende markedsplasser) må selskapet være godt etablert og en notering innebærer en betydelig kostnad. Aksjebasert-crowdfunding gjør det mulig å invitere små investorer til å investere direkte i oppstarts- og vekstselskaper ved å tegne seg i en emisjon.

Om aksjeselskaper

Først litt om aksjeselskaper og eierskap i disse. Aksjeselskaper er eid av personer og bedrifter som eier andeler (aksjer) i selskapet. Når en bedrift trenger mer kapital for å vokse eller investere i produktutvikling kan selskapet velge å utstede nye aksjer som de tilbyr til eksisterende og nye eiere. Selskapet setter en verdi på hver enkelt aksje og lager et prospekt som begrunner hvorfor aksjene er verdt det bedriften ber om. Så tilbyr de disse til potensielle investorer.

Slik bistår plattformen

Aksjebasert crowdfunding gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et stort antall mulige investorer ved at prospektet deres blir digitalt tilgjengelig på plattformen. 

Aksjebasert-crowdfunding er blitt en meget populær måte for bedrifter å hente kapital. Det er relativt rimelig, det skaper stort engasjement og oppmerksomhet, og investorene blir ofte også kunder og støttespillere. For investorer er dette en veldig spennende og engasjerende form for investering. Investorene kommer ofte veldig tett på bedriftene og man blir ofte involvert i selskapets utvikling.

Hva må bedrifter vurdere før de henter kapital?

Når det er sagt så er det viktig for bedrifter som vurderer å hente inn kapital ved hjelp av aksjebasert-crowdfunding å være klar over to ting:

  1. Når man utsteder aksjer reduserer man eierskapet til eksisterende aksjonærer. Det vil si at eksisterende aksjonærer blir utvannet.
  2. Dersom man senere planlegger å hente kapital fra venture-fond eller fra andre mer profesjonelle aktører er det ofte sett på som negativt å ha mange små aksjonærer, som man typisk får gjennom aksjebasert-crowdfunding, fordi det betyr mer administrasjon i forbindelse med generalforsamlinger osv.

For investorer er det viktig å være klar over at aksjeeierskap ikke gir noen garanti for avkastning. Det kan også være veldig vanskelig å selge aksjer kjøpt via en crowdfunding-kampanje siden det ikke finnes et etablert marked for å kjøpe og selge. Selskapene som henter penger via aksjebasert crowdfunding er ofte i en tidlig fase og er avhengig av å hente inn kapital. Det er derfor mange av disse selskapene som ikke klarer seg. Men de som klarer seg og enten vokser seg store eller blir kjøpt opp vil typisk gi investorene en meget god avkastning. 

Registrer deg som investor i dag!


Belønningsbasert crowdfunding

Belønningsbasert crowdfunding er en flott måte å få finansiert et nytt produkt på. Finansieringen skjer ved at produsenten beskriver produktet og viser frem en prototype, som for eksempel en ny drone. Dersom kunden forhåndsbestiller produktet og dermed tilfører bedriften nok penger til at de kan finansiere produksjonen får man gjerne en ekstra god rabatt eller en spesiell utgave av produktet. Resultatet av en vellykket kampanje er at produsenten får verifisert at det er et marked for produktet og får forhåndssolgt nok til å kunne finansiere produksjonen.

Det finnes mange eksempler på nye og spennende produkter som er blitt til ved hjelp av en belønningsbasert crowdfunding-kampanje. En stor kampanje i Europa var Remarkable. Remarkable er et norsk oppstartsselskap som ønsket å skape en digital notatbok som føles som å skrive på papir. Det viste seg at det var veldig mange i verden som savnet akkurat det og Remarkable forhåndssolgte digitale notatbøker for mer enn 100 millioner kroner i løpet av noen hektiske uker i slutten av fjoråret. Notatbøkene blir i disse dager levert til kundene altså mer en 10 måneder etter kundene betalte. Remarkable er et godt eksempel på et produkt som ble en suksess ved hjelp av crowdfunding.

Belønningsbasert-crowdfunding i Norge

De største og mest kjente belønningsbaserte plattformene er Kickstarter og IndieGoGo. I tillegg tilbyr både Bidra, Startskudd  og Sparebank 1 Gruppens Spleis mulighet for belønningsbasert-crowdfunding. Dessverre er det ikke bare fordeler med belønningsbasert crowdfunding. Siden konseptet baserer seg på forhåndssalg av produkter til forbrukere er det mange gode prosjekter som denne finansieringsformen ikke passer for. Rett og slett fordi bedriften ikke selger et produkt eller ikke selger til forbrukere.

I tillegg er det viktig å huske at siden kundene ofte kjøper produktet mens det fortsatt er en prototype er det en risiko for at det viser seg at produksjonen blir mer kompleks og dyrere enn antatt og at det dermed ender med at produktet aldri blir levert. I verste fall vil da beløpet kundene har innbetalt være tapt. Det er derfor viktig at man er klar over denne risikoen og vurderer nøye troverdigheten til produktet og selskapet bak. Dersom det ser ut til å være for godt til å være sant, er det ofte akkurat det.

Donasjonsbasert crowdfunding

Donasjonsbasert crowdfunding er en meget effektiv måte for folk å støtte et godt formål. Det kan for eksempel være en innsamlingsaksjon for å lage en tursti i et nabolag. Noen ildsjeler lager et crowdfunding prosjekt og så kan alle som ønsker seg en tursti støtte formålet ved å gi litt penger etter egen evne. Det kan også være for å støtte en person som trenger hjelp i en eller annen form eller for eksempel å bidra til en korpstur. Det sentrale punktet er at donasjon handler om å støtte en god sak uten at man får noe man kan ta eierskap til tilbake.

Donasjonsbasert-crowdfunding i Norge

Det har det siste året dukket opp et par plattformer for donasjonsbasert i Norge. De to største i Norge er Bidra og Spleis.

Hva slags prosjekter egner seg?

Crowdfunding er en spennende og engasjerende måte for personer å investere i bedrifter og ideer de liker. Som finansieringsform er den godt egnet til å tilføre kapital til selskaper helt i starten ved hjelp av belønning og aksjebaserte alternativer. For senere vekstfaser er lånebasert-crowdfunding meget godt egnet siden den tilfører kapital samtidig som den ivaretar bedriftseiernes eierinteresser og bygger et nettverk av støttespillere i form av investorer.

Effektiv forretningsmodell og teknologi for finansiering av eiendomsprosjekter

Monio tilrettelegger for at du kan realisere enda flere eiendomsprosjekter. Vi setter bedrifter i direkte kontakt med investorer, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

I dag er alternativet typisk å søke finansiering for eiendomsprosjekter fra bank. Men bankenes tradisjonelle forretningsmodell og praksis fungerer ikke spesielt godt, når det gjelder å betjene denne kundegruppen. 

Eiendomsutviklere må som regel stille med høy egenkapital som sikkerhet i egen eiendom og får krav om forhåndssalg. Dette gjør at man får en lavere fortjeneste, prosessen går tregt og risikoen for å få avslag er stor. Resultatet er at bedrifter som kunne ha realisert enda flere prosjekter, ikke har et tilfredsstillende finansieringstilbud. Vi vet også at mange privatpersoner sitter på penger, som kunne ha gitt større avkastning, om de var plassert på en annen måte. 

Monio løser begge sider av dette problemet for eiendomsutviklere og investorer, fordi vi har en mer effektiv forretningsmodell og teknologi.

Med høy kompetanse på digital teknologi, finansnæring og markedsføring tilbyr Monio tjenester som legger grunnlag for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.