Alle artikler
Crowdfunding

Hva kjennetegner en sunn bedrift?

Økonomer vurderer noen utvalgte nøkkeltall knyttet til bedriftens lønnsomhet og soliditet når de analyserer den økonomiske statusen til en bedrift. Disse nøkkeltallene gir raskt en pekepinn på om dette er en sunn bedrift.
Hva kjennetegner en sunn bedrift?
Marius Dybdahl
CEO i Monio

Publisert
25
.
04
.
2022
Lesetid
5 min
Sist oppdatert
25
.
04
.
2022
Hva kjennetegner en sunn bedrift?
Hva kjennetegner en sunn bedrift?

Det er spesielt fem nøkkeltall som er viktige når man vurderer en bedrift man ønsker å investere i lån til. Disse er: Lønnsomhetsgrad, totalkapitalrentabilitet, gjeldsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad. Til sammen gir disse nøkkeltallene en indikasjon på om dette er en sunn bedrift. I denne artikkelen forklarer jeg hva disse nøkkeltallene betyr og hvilke verdier som er bra og dårlig for hver av dem.

Lønnsomheten er ofte det man ser på først, men det er egentlig mest interessant for aksjonærer, altså de som eier egenkapitalen i selskapet. Lønnsomheten sier noe om avkastningen eierne får på innsatsen, altså deres innskutte kapital. Som en långiver er man mer interessert i bedriftens soliditet enn lønnsomhet.

Soliditeten til bedriften sier noe om bedriftens evne til å tåle tap. Dette er spesielt viktig for långivere siden disse er mest opptatt av at bedriften betaler renter og avdrag selv om de skulle slite med lønnsomheten og i perioder tape penger. En sunn bedrift har nok egenkapital å tære på slik at den fortsatt kan betale renter og avdrag på lånet også i dårlige tider.

Dersom en bedrift har eksistert i mange år er det alltid mye enklere å vurdere om en bedrift har en sunn drift enn en bedrift som er relativt nystartet. Årsaken er rett og slett at man har mer informasjon og flere år med innleverte regnskap og da er det enkelt å observere mønstre. En faktor som gjør dette litt vanskeligere er at alle disse regnskap- og nøkkeltallsanalysene ser bakover i tid. De tar ikke hensyn til at bedrifter først og fremst tar opp et lån for å vokse eller utvikle seg videre.

Bedriftene har som målsetning å tjene mer penger ved å låne kapital. Sannsynligheten for at bedriften vil lykkes i satsningen ligger i markedet og i bedriftens evne til å omsette kapitalen i et tilbud som markedet vil ha. Dette er vanskelig å vurdere basert på regnskapstall alene. Analytikere besøker derfor ofte bedriftens hjemmeside, Facebook-side eller snakker med bedriftsledelsen eller kundeservice for å danne meg et inntrykk av bedriftens markedskommunikasjon og folkene bak. Denne litt mer kvalitative informasjonen tar de med i analysene sine for å gi en mer helhetlig vurdering av bedriften.

Yngre bedrifter har vi naturlig nok ikke så mye informasjon om og da er det mer kvalitative faktorer som må tas med i vurderingen. Mer om hva analytikere ser etter i unge selskaper i en senere artikkel.

La oss nå se nærmere på nyttige nøkkeltall for vurdering av selskaper som er i ordinær drift og som har hatt omsetning i et par år.

Lønnsomhet

Dersom en bedrift skal overleve på lengre sikt må bedriften tjene penger. Bedriften må være lønnsom. Den første sjekken bør være om bedriften kan vise til en omsetningsvekst, med andre ord at bedriften øker salget av varer eller tjenester. Det trenger ikke å være en bratt vekst.

En jevn og stabil vekst på et par prosent er bevegelse i riktig retning og en god indikator på fortsatt sunn vekst. Det koster penger å tjene penger. Det er derfor helt naturlig at kostnadene stiger dersom inntektene øker. Men, en viktig indikator på en sunn bedrift med god drift og god kostnadskontroll er at kostnadene prosentvis øker mindre enn inntektene. Det betyr at bedriften tjener mer penger dess høyere inntekter de har. Lønnsomhetsgrad beregnes ved å dele inntekter på kostnader. Tabellen under viser vurderingen Proff.no benytter i sin vurdering:

Liste som viser lønnsomhet og vurdering

Det at bedriften er lønnsom er ikke i seg selv nok for å vurdere om det er en sunn bedrift. For eksempel, dersom en bedrift har en lønnsomhetsgrad på 11% og alle konkurrentene har en lønnsomhetsgrad på 20% er bedriften dårlig drevet sammenliknet med konkurrentene. Hva som er god lønnsomhet varierer også i stor grad fra bransje til bransje. I tillegg kan det være en bedrift som er i meget sterk vekst og som derfor har svakere lønnsomhet i en periode med store investeringer.

For å vurdere 'avkastningen på innsatsen' eierne har gjort i bedriften er det nyttig å se på et annet nøkkeltall: Totalkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabiliteten (TKR) er en indikator på avkastningen på eiendelene i selskapet. For eierne i selskapet er dette et helt sentralt nøkkeltall. TKR er et prosenttall som utregnes ved å dele resultatet til selskapet på gjennomsnittlig totalkapital. Totalkapital er summen av egenkapital og gjeld. I følge økonomisk teori bør TKR alltid være høyere enn lånerenten en bedrift kan låne penger til. Altså dersom et selskap har en TKR på 10% bør selskapet ikke låne penger til en rente høyere enn 10% med mindre lånet betyr at de raskt vil kunne øke TKR til over lånerenten.

Soliditet

Soliditet beskriver bedriftens evne til å tåle tap. Dette er spesielt viktig for långivere siden långivere forventer å få avtalt rente og avdrag iht låneavtalen uavhengig av hvordan lønnsomheten til bedriften utvikler seg. Som långiver må man først og fremst vurdere bedriftens evne til å betale renter og avdrag selv i måneder med svak omsetning og negativt resultat.

Gjeldsgrad

Det enkleste og mest åpenbare soliditetsnøkkeltallet er Gjeldsgrad. Dette tallet får man ved å dele gjeld på egenkapital. Med andre ord, en gjeldsgrad på 1 betyr at det er like mye gjeld som egenkapital i selskapet. Dess lavere dette tallet er dess mer solid er selskapet. Selskaper har vanligvis mer gjeld enn egenkapital, og en gjeldsgrad på 2 eller lavere er bra.

Likviditetsgrad

Det neste viktige nøkkeltallet er Likviditetsgrad. Dette blir også ofte kalt for Likviditetsgrad 1. Likviditetsgraden sier noe om bedriftens evne til å betale kortsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er renter og avdrag som forfaller til betaling innen et år. Tabellen under viser Proff.no sin gradering av likviditetsgrad.

Liste som viser likviditetsgrad og vurdering

Soliditetsgrad

Soliditetsgrad, også kjent som egenkapitalandel, viser hvor mye av bedriftens eiendeler som er finansiert av egenkapital. Dersom soliditetsgraden er høy har bedriften bedre evne til å tåle tap. Soliditetsgraden beregnes ved å dele egenkapital på sum eiendeler. Tabellen under viser Proff.no sin vurdering av soliditetsgrad.

Liste som viser soliditetsgrad og vurdering

Dette er de nøkkeltallene økonomer først vurderer når de analyserer den økonomiske statusen til en bedrift. Nøkkeltallene gir en god indikator på om bedriften driver bra. Samtidig er det viktig å ikke se seg blind på bare disse nøkkeltallene. De baserer seg alle på fortiden, men sammen med en kredittvurdering vil de gi en god indikasjon på hvordan bedriften vil utvikle seg videre.

Ønsker du å lære mer om utregningene av noen av nøkkeltallene kan du ta en kikk på denne artikkelen fra Finanssans. Her er det også mulighet for å teste deg selv i litt regnskapsanalyse.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.