Risiko og forventet avkastning

Investeringer i lån har alltid risiko knyttet til selskapets evne til å tilbakebetale lånet. Det er derfor viktig å forstå risikofaktorer og forventet avkastning når man vurderer å investere i lån. Under finner du en kort forklaring av hvilke risikofaktorer du som långiver bør ta stilling til, og hva som er forventet avkastning.
Risiko og forventet avkastning
Monio

Publisert
24
.
10
.
2023
Lesetid
2 min
Sist oppdatert
24
.
10
.
2023
Risiko og forventet avkastning
Risiko og forventet avkastning

Det viktigste momentet er å spre investeringene på flere lån, for å spre risiko. Det vil gi god forventet avkastning, selv med noe kredittap.

Hvilke risikofaktorer bør jeg ta stilling til?

Det er flere faktorer du bør vurdere når du vurderer risiko ved investering i lån.

  • Sannsynligheten for konkurs
  • Tap ved mislighold

For det første bør du vurdere sannsynligheten for at selskapet går konkurs eller får betalingsproblemer. Dette kan påvirkes av ulike faktorer, som for eksempel makroøkonomiske forhold eller konkurranseforhold i bransjen.

For å beregne sannsynligheten for mislighold innen ett år, bruker kredittvurderingsbyråer som Experian en betegnelse som Probability of Default (PD). PD er basert på historiske data og statistiske analyser av mislighold. Jo lavere PD et selskap har, desto lavere er den estimerte sannsynligheten for at selskapet ikke vil overholde sine betalingsforpliktelser. Monio bruker klassifiseringen A til E, hvor A viser til den laveste sannsynligheten for mislighold. Et selskap med risikoklasse E vurderes til å ikke være kredittverdig.

En annen viktig risikofaktor er tap ved mislighold, som betegnes som Loss Given Default (LGD). Dette refererer til hvor mye av investeringen som går tapt hvis selskapet ikke kan tilbakebetale lånet. Hvis lånet er sikret med en form for sikkerhet, kan dette redusere tapet. Monio bruker en inkassopartner og/eller sikkerhetsagent som starter en prosess for å realisere sikkerheten med formål om å tilbakebetale långiverne. Hvis realiserte verdier fra sikkerheten dekker 70% av långiverens utestående lån, vil kredittapet være 30%.

Forventet avkastning

For å regne ut forventet avkastning på investeringene dine er det derfor viktig å inkludere forventet kredittap. Dette kan beregnes ved å multiplisere sannsynligheten for mislighold (PD), med tap gitt mislighold (LGD).

Forventet avkastning = Rente – Forventet kredittap

Om dine investeringer er fordelt på minst 10 lån med med rente fra 9-10,5% og 0,2-0,9% forventet kredittap, er forventet årlig avkastning 8,1-10,3%. Her er det viktig å notere seg at investert kapital er fordelt på mange lån, for å spre risiko.

Er investeringene fordelt på flere lån, er den negative effekten av eventuelle tap lavere på din totalkapital enn om investeringene er sentrert i få lån.

Når du vurderer å investere i lån, bør du også gjøre dine egne undersøkelser for å vurdere selskapet og bransjen grundigere. Du kan også vurdere å diversifisere porteføljen ytterligere, for eksempel ved å inkludere andre typer investeringer eller spre investeringene geografisk. Dette kan redusere risikoen og øke sjansene for en positiv avkastning.

Ved å investere i lån via Monio kan du oppnå god avkastning på investert kapital i kombinasjon med å hjelpe selskaper med å realisere deres prosjekter. Er du en privat långiver kan du kombinere tradisjonell banksparing med direkte utlån til bedrifter, og dermed ha pengene dine i arbeid hele tiden.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.