Risiko og forventet avkastning

Investeringer i lån har alltid risiko knyttet til selskapets evne til å tilbakebetale lånet. Under finner du en kort forklaring av hvilke risikofaktorer du som investor bør ta stilling til, og hva som er forventet avkastning.
Risiko og forventet avkastning
Elias Magan
Senior Analytiker i Monio

Publisert
25
.
04
.
2022
Lesetid
2 min
Sist oppdatert
25
.
04
.
2022
Risiko og forventet avkastning
Risiko og forventet avkastning

Det viktigste momentet er å spre investeringene på flere lån, for å spre risiko. Det vil gi god forventet avkastning, selv med noe kredittap.

Hvilke risikofaktorer bør jeg ta stilling til?

Det er to hovedfaktorer du som investor burde ta stilling til med tanke på risiko; hvor sannsynlig er det at selskapet går konkurs eller får betalingsproblemer? Hvis selskapet går konkurs, hvor mye av investeringen går tapt?

For å sette mål på sannsynligheten for mislighold innen ett år, brukes betegnelsen Probability of Default (PD). Utregningen for PD gjøres av det eksterne kredittvurderingsbyrået Experian, som baserer sine beregninger på historiske data for mislighold og statistiske analyser. Om ett selskap har lav PD er den estimerte sannsynligheten for at selskapet ikke overholder sine betalingsforpliktelser lav, og selskapet gis en god risikoklasse. Monio bruker klassifiseringen A til E, hvor A viser til den laveste sannsynlighet for mislighold. Et selskap med risikoklasse E vurderes til å ikke være kredittverdig.

Den andre risikofaktoren du som investor bør ta stilling til, er tap ved mislighold. Dette betegnes som Loss Given Default (LGD). I en situasjon hvor en bedrift ikke overholder låneforpliktelsen, regnes lånet som misligholdt. Da vil vår inkassopartner og/eller sikkerhetsagent starte en prosess for å realisere sikkerheten med formål om å tilbakebetale investorene. Om realiserte verdier fra sikkerheten dekker 70% av investorens utestående lån, vil kredittapet være 30%.

Forventet kredittap og avkastning

For å regne ut forventet avkastning på investeringene dine er det derfor viktig å inkludere forventet kredittap. Dette kan beregnes ved å multiplisere sannsynligheten for mislighold (PD), med tap gitt mislighold (LGD).

Forventet avkastning = Rente – Forventet kredittap

Om dine investeringer er fordelt på minst 10 lån med med rente fra 9-10,5% og 0,2-0,9% forventet kredittap, er forventet årlig avkastning 8,1-10,3%. Her er det viktig å notere at investert kapital er fordelt på mange lån, for å spre risiko. Er investeringene fordelt på flere lån, er den negative effekten av eventuelle tap lavere på din totalkapital enn om investeringene er sentrert i få lån.

Ved å investere i lån via Monio kan du oppnå god avkastning på investert kapital i kombinasjon med å hjelpe selskaper med å realisere deres prosjekter. Er du en privat investor kan du kombinere tradisjonell banksparing med direkte utlån til bedrifter, og dermed ha pengene dine i arbeid hele tiden.

Innholdet i artikkelen er ikke finansiell rådgivning fra Monio. Husk at all form for investering innebærer risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet.