Kapittel

Hva er god risikojustert avkastning?

Som investor ønsker man å få positiv avkastning på investeringene sine, som oppnås ved å ta risiko. Risiko er prisen du betaler for å kunne oppnå avkastning på dine investeringer.

Generelt medfører høyere risiko også høyere potensial for avkastning. Investeringer i kryptovaluta eller investeringer med belåning, også kalt gearing, er eksempler på det å ta høy risiko. Men med høy risiko kommer også potensialet for å tape penger.

Som investor bør en ikke se på avkastningen isolert sett, men også risikoen man tar ved å gjøre investeringen. Det er dette begrepet risikojustert avkastning handler om.

Risikojustert avkastning = Avkastningen en investor har på en investering, målt mot risikoen investoren måtte ta for å oppnå avkastningen.

Registrer deg hos Monio og se hvordan du kan tjene på eiendomslån:
De beste tipsene for investering i eiendomslån
Mer

Om man gjør to investeringer som gir lik avkastning, men den ene har lavere risiko, vil investeringen gi en bedre risikojustert avkastning.

Lånebasert crowdfunding gjennom Monio gir en forutsigbar avkastning, som historisk sett har ligget på rundt åtte prosent årlig. Alle lånene vil ha en fast rente med månedlige utbetalinger.

Samtidig er lånene sikret med pant i fast eiendom, som kan anses å være god sikkerhet. I praksis betyr det at om låntakeren ikke overholder sin gjeldsforpliktelse, vil eiendommen kunne tvangsselges for å dekke inn ditt og de andre långiverens utlån.

Risikoen i investeringen ligger i hvor mye som kan gå tapt hvis bedriften slutter å betale. Med sikkerhet i eiendom reduseres denne nedsiderisikoen. Historisk ligger konstatert tap på plattformen til Monio på under 0,7 prosent av totalt utlån.