Monio AS: Generelle vilkår og betingelser ("Vilkårene")

1. INNLEDNING

1.1 Definisjoner

Definisjoner av ord og uttrykk som gjelder for disse Vilkårene fremgår av vedlegg 1.

Enhver henvisning til lov eller forskrift skal forstås som henvisning også til senere endringer av disse og til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som trer inn i stedet for, disse.

1.2 Om Monio

Monio har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert låneformidler.

Monio tilbyr eller distribuerer, enten direkte eller via tredjeparter, ulike finansielle og ikke-finansielle produkter til både privat- og bedriftskunder. En oppdatert liste over hvilke produkter Monio til enhver tid tilbyr finnes på Plattformen. For å inngå avtale om de ulike produkter som tilbys via Monio må Kunden både akseptere disse Vilkårene og inngå de aktuelle Produktavtalene, slik som for eksempel Kundeavtale Långiver.

Disse Vilkårene utgjør, sammen med de aktuelle Produktavtaler, avtaleforholdet mellom Monio (eller eventuell tredjepart) og Kunden vedrørende bruk av Plattformen og avtaleforholdet for de spesifikke produkter Kunden velger å inngå avtale om.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte av produktene som tilbys via Monio er levert av tredjeparter hvor Monio opptrer som en distributør. Informasjon om hvem som leverer de enkelte produktene vil fremgå tydelig på Plattformen og i de aktuelle Produktavtalene. Se hvilke selskaper Monio er distributør for her: Oversikt over partnere.

1.3 Interessekonflikter

Det gjøres oppmerksom på at Monio er et heleid datterselskap av SR-Bank, og at det i den forbindelse kan oppstå interessekonflikter når Monio distribuerer produkter eller tjenester levert av SR-Bank.

2. VILKÅRENE

2.1 Gyldighet

Vilkårene aksepteres av Kunden i forbindelse med den enkeltes registrering som Kunde på Plattformen. Kunden vil deretter være bundet av Vilkårene inntil kundeforholdet opphører eller annet avtales særskilt med Monio.

2.2 Ansvarsforhold

Ansvarsforholdet mellom Monio (som leverandør av Tjenesten) og Kunden reguleres av disse Vilkårene sammen med Kundeavtalene.

3. KUNDEFORHOLD MM.

3.1 Søknad om kundeforhold

Enhver juridisk eller fysisk person kan søke om å bli Kunde på Plattformen.

3.1.1 Bekreftelser

Ved søknad om å bli Kunde på Plattformen, og så lenge kundeforholdet vedvarer, bekrefter Kunden at:

Kunden er kunde og har Bankkonto i bank underlagt tilsyn av Finanstilsynet og at Bankkontoen er registrert i Kundens eget navn,

Kunden har gyldig norsk Bank-ID,

Kunden handler for seg selv,

Kunden er innforstått med at Monio ikke tilbyr finansiell rådgivning og at informasjon som Monio gir eller publiserer, slik som, men ikke begrenset til kreditt- og risikovurderinger, ikke skal anses som råd eller anbefalinger,

Kunden har opplyst Monio om eventuelle Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

transaksjoner som gjennomføres via Plattformen ikke innebærer hvitvasking eller terrorfinansiering,

all informasjon som gis Monio er korrekt, sannferdig og nøyaktig,

Kunden ikke er underlagt begrensninger med hensyn til å inngå Avtalene som følge av eksisterende forpliktelser eller andre forhold,

Kunden vil gi Monio de opplysninger som Monio behøver for å oppfylle sine plikter etter lov og forskrift, og

Kunden oppfyller de krav som er stillet i Avtalene for å inngå Avtalene.

så fremt Kunden er en juridisk person:

  1. Kunden er registrert med norsk organisasjonsnummer,
  2. representanten som handler på Kundens vegne er 18 år eller eldre, myndig og har nødvendig representasjonskompetanse for de handlinger den foretar seg på vegne av Kunden,
  3. virksomheten er under fortsatt drift og Kunden har ingen informasjon som tilsier at dette vil endre seg,
  4. Kunden ikke er konkurs, og
  5. Monio kan innhente eksterne opplysninger om styremedlemmer, Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

så fremt Kunden er en fysisk person:

  1. Kunden har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, er 18 år eller eldre og myndig,

3.1.2 Samtykke

Ved søknad om å bli Kunde på Plattformen og så lenge kundeforholdet vedvarer, samtykker Kunden til at:

all kommunikasjon med Monio, eller andre parter skjer elektronisk via Plattformen,

Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller andre forpliktende handlinger skjer elektronisk ved benyttelse av Kundens Bank-ID eller ved å klikke på "aksepter" eller tilsvarende melding som kommer opp inne på Plattformen, med mindre annet nevnes særskilt i Avtalene,

Monio, eller tredjeparter Monio måtte benytte seg av, utfører identitetskontroll og løpende hvitvaskingskontroll samt oppbevarer nødvendige dokumenter i tråd med Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften,

Monio, eller tredjeparter Monio måtte benytte seg av, kan blant annet som en del av utførelsen av kundetiltak iht. Hvitvaskingsloven, innhente kredittvurderinger av Kunden eller Kundens Reelle Rettighetshavere, dersom Kunden inngår eller har til hensikt å inngå Kundeavtale Långiver,

Monio kan opptre som betalingsforetak og låneformidler for Kunden, dersom Kunden inngår Produktavtaler hvor dette er aktuelt,

innskudd stående på Monios Klientkonto er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil 2 millioner kroner (eller den sum som til enhver tid fastsettes i lov), og at Kunden er innforstått med at innskuddsgarantien ikke gjelder den enkelte Kundes innskudd på Monios Klientkonto, men samtlige kunders totale innskudd som er kreditert på Monios Klientkonto på det tidspunkt innskuddsgarantien gjør seg gjeldene,

Monio kan kreve gebyrer og andre kostnader for utførelsen av Tjenesten i tråd med Prislisten tilgjengelig på Plattformen, jf. Vilkårenes punkt 3.4.4,

Kunden selv er ansvarlig for anvendelsen av Plattformen, Tjenesten og for de beslutninger de tar,

Monio rapporterer til relevante offentlige myndigheter den informasjon de er pliktig til å rapportere som Kunden har gitt via Plattformen og som er tilgjengelig for Monio, og

Monio har rett til å publisere spørsmål og svar som Kunden har stillet og svar på samme, og eventuelt foreta nødvendige tilpasninger eller endringer i teksten dersom Monio finner det nødvendig.

Samtykket er en forutsetning for å kunne inngå Avtale med Monio og kan derfor ikke trekkes tilbake og gjelder så lenge kundeforholdet varer, og/eller så lenge Kunden er part i en verserende Avtale.

3.2 Godkjenning av kundeforhold

Før Monio godkjenner et kundeforhold skal følgende kontroller foretas:

Identitets og hvitvaskingskontroll iht. punkt 3.2.1.

3.2.1 Identitets- og hvitvaskingskontroll

Monio er etter Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften pålagt å treffe forebyggende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og skal dermed selv, eller ved bistand av tredjeparter, bl.a. gjennomføre identitets- og kundekontroll, identifisere eventuelle Politiske Eksponerte Personer og Reelle Rettighetshavere, samt foreta løpende undersøkelser av transaksjoner som finner sted. Opplysningene Monio får vil bli lagret i tråd med Hvitvaskingslovens § 30.

3.2.1.1 Kontroll av Kundens identitet

Ved etablering av kundeforhold må Kunden (eller Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person) oppgi navn, fødsels- og personnummer/d-nummer/organisasjonsnummer, adresse og formålet med kundeforholdet.

For juridiske personer skal det i tillegg oppgis organisasjonsform, stiftelsestidspunkt, daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson.

For å bekrefte opplysningene og identifisere seg selv må Kunden/Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person, benytte seg av Bank-ID.

3.2.1.2 Kontroll av Reelle Rettighetshavere

Ved etablering av kundeforholdet må Kunden oppgi informasjon om eventuelle Reelle Rettighetshavere til Monio. For fysiske personer vil dette normalt være Kunden selv. For juridiske personer kan Reell Rettighetshaver være flere ledd oppover i eierrekken.

For å dokumentere eventuelle Reelle Rettighetshavere hos juridiske personer skal Kunden fremlegge kopi av aksjeeierboken eller andre elektroniske oversikter som bekrefter eierforholdene slik at eventuelle Reelle Rettighetshavere kan identifiseres.

3.2.1.3 Kontroll av Politiske Eksponerte Personer

En Kunde skal informere Monio om hvorvidt Kunden eller dens familiemedlemmer, Reelle Rettighetshavere eller en som representerer Kunden, er å anse som Politisk Eksponert Person. Videre skal Kunden informere Monio om opprinnelsen til eventuelle Politiske Eksponerte Personers formue og den kapital som inngår i en eventuell transaksjon.

3.3 Nekting av kundeforhold

Monio har rett til å avslå forespørsler om kundeforhold på Plattformen uavhengig av hvilken grunn som påberopes, herunder, men ikke begrenset til:

at Kundens bekreftelser som avgis etter punkt 3.1 ikke er oppfylt,

at Kunden synes å ha gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger i søknaden, eller

at Kunden, etter Monios skjønn, synes å representere en uakseptabel risiko for Monio eller andre Kunder.

3.4 Kundeforholdet

3.4.1 Ansvar

Kunden er ansvarlig for:

egen bruk av Tjenesten, Plattformen og Bankkontiene knyttet opp mot denne,

at alle opplysninger avgitt Monio i forbindelse med registrering av kundeforhold og ved bruk av Tjenesten, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold med hensyn til vurderingen av om kundeforhold skal tillates,

å oppbevare brukerinformasjon, samt innloggingsdetaljer på en måte som sikrer at uvedkommende ikke kommer i besittelse av slik informasjon,

tap, skade, krav og andre kostnader som Monio, dens avtaleparter eller andre tredjeparter, påføres som følge av brudd på Vilkårene og Kundeavtalene eller annen hensynsløs atferd, og

det tap som påføres Kunden selv, Monio eller annen tredjepart som følge av at utenforstående anvender Kundens brukerinformasjon for tilgang til Plattformen og Tjenesten.


3.4.2 Varslingsplikt

Kunden plikter å varsle Monio innen rimelig tid (hensett forholdet) via Plattformen dersom:

Kunden handler for en annens regning,

det er mistanke om at noen har fått tilgang til Kundens brukerinformasjon til Plattformen eller dens Bank-ID,

informasjon gitt Monio endres i perioden kundeforholdet vedvarer, og/eller

Kunden oppdager en feilaktig eller urettmessig betaling.


3.4.3 Rettigheter ved kundeforholdet

Kundenes rettigheter ved kundeforholdet er begrenset til å dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen. Øvrige rettigheter, herunder rettigheter til Plattformen og dens innhold tilfaller Monio alene.

3.4.4 Gebyrer og kostnader

Monio kan kreve gebyrer og dekning av andre kostnader for Tjenesten som tilbys Kunden. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig på Plattformen og kan ensidig endres av Monio uten forutgående varsel i tråd med punkt 9. Endringer i Prislisten vil ikke påvirke verserende Avtaler, herunder Lånetilbud eller Tegnede Lån i en aktiv Tegningsrunde.3.5 Behandling av personopplysninger

Monio er, som behandlingsansvarlig, ansvarlig for at de personopplysninger som innhentes av Monio, eller annen tredjepart på oppdrag for Monio, behandles i tråd med gjeldende regelverk, inkludert Personopplysningsloven.

I enkelte tilfeller vil Monio innhente personopplysninger på vegne av tredjepart. I slike tilfeller er Monio å anse som en databehandler, og tredjeparten som behandlingsansvarlig. For disse tilfeller henvises det til den aktuelle tredjepartenes personvernerklæring.

Monio behandler Kundens person- og betalingsopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning.

Monio kan benytte underleverandører for behandlingen av personopplysninger og derav gi nødvendige personopplysninger til de underleverandører som Monio måtte benytte, i tråd med det som fremgår av Monios personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli behandlet og overført til land som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven.

Monio samler og analyserer informasjon om Kunden samt dets bruk av Tjenesten for blant annet følgende formål:

  1. oppfylle Avtalen med Kunden eller forpliktelser iht. lov eller forskrift.
  2. løpende hvitvaskingskontroll og risikohåndtering,
  3. forvaltning, administrering, utvikling og forbedring av Tjenesten og Plattformen, herunder sikre Tjenestens tekniske funksjonalitet,
  4. markedsføring og kommunikasjon.

Kunden kan til enhver tid henvende seg til Monio via Plattformen og be om informasjon om egne personopplysninger som Monio har lagret.

For øvrig gjelder Monios personvernerklæring.3.6 Avslutning av kundeforhold

3.6.1 Kundens oppsigelse av kundeforholdet

Kunden kan si opp kundeforholdet når som helst, så fremt vedkommende ikke har utestående forpliktelser overfor Monio. Virkninger av Kundens oppsigelse følger av punkt 3.6.4.

3.6.2 Monios oppsigelsesrett ved Kundens manglende bruk av Plattformen

Monio har rett til å si opp kundeforholdet med minst to (2) måneders varsel sendt til Kundens oppgitte e-post, dersom Kunden ikke har vært innlogget på Plattformen på over ett (1) år og ikke er part i noen Avtale.

3.6.3 Monios umiddelbare oppsigelsesrett

Monio har rett til å si opp kundeforholdet uten forvarsel og med umiddelbar virkning ved Kundens:

konkurs,

dødsfall,

manglende oppfyllelse eller vesentlig brudd på Vilkårene eller andre Avtaler,

utilbørlig bruk av dens brukerinformasjon til Plattformen,

publisering av rasistiske, sexistiske, kriminelle eller andre uakseptable innhold på Plattformen,

brudd på Hvitvaskingsloven eller ved utførelse av annen kriminell virksomhet, eller

manglende aksept av vilkårsendringer.

3.6.4 Virkninger ved oppsigelse av kundeforholdet

Oppsigelse av kundeforhold medfører at Kunden mister sin tilgang til Plattformen.

Dersom Kunden på tidspunktet for oppsigelsen er part i en Avtale med andre enn Monio, vil kundeforholdet først avsluttes når samtlige forpliktelser endelig er gjort opp iht. vedkommende Avtale.4. INNGÅELSE AV AVTALER M.M.

4.1 Kundeavtale

I tillegg til å akseptere Vilkårene vil Kunder måtte akseptere og signere andre relevante Produktavtaler, avhengig av hvilke produkter Kunden ønsker.

4.2 Angrerett

Kunden har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

5. OM Monio

5.1 Tjenester

En fullstendig liste over hvilke produkter Monio til enhver tid tilbyr finnes på Plattformen.

5.1.1 Begrensninger

Monio forbeholder seg retten til å utføre nødvendig vedlikehold av Plattformen, herunder å stenge den under slike perioder. Monio vil varsle Kunden om slike planlagte vedlikeholdstiltak i den grad dette er praktisk mulig.

Tjenesten tilbys "som den er" og Monio svarer ikke for kvaliteten, fullstendigheten eller korrektheten av noe innhold som publiseres på Plattformen.

5.2 Monios ansvar

Monio er aldri ansvarlig for følgende forhold:

Kundens og eventuell Garantists forpliktelser, herunder betalingsforpliktelser, iht. de relevante Avtalene de er part i,

skade eller tap forårsaket av tredjepart eller av Kunden, ved deres bruk av Plattformen,

riktigheten og fullstendigheten i opplysninger fra tredjemenn, eksempelvis kredittvurderingsselskaper som Monio benytter seg av

riktigheten og fullstendigheten i opplysninger som Kunder eller andre tredjeparter publiserer, eller lar publisere, på Plattformen, eksempelvis Låntakers opplysninger i et Lånetilbud,

skattemessige konsekvenser som bruk av Tjenesten kan medføre,

konsekvenser som følge av Kundens totale utlånsaktivitet, og

omstendigheter utenfor Monios kontroll, eksempelvis lover og forskrifter, myndighetstiltak, krigføring, streik, boikott, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet.

Monio kan kun holdes ansvarlig dersom Monio har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves, inkludert men ikke begrenset til driftstap, tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte forventede besparelser og andre økonomiske konsekvenstap.

Monios ansvar overfor Kunden kan aldri overstige totalt kr. 50 000.

Når det gjelder ansvaret til tredjeparter som Monio opptrer som distributør for, henvises det til de aktuelle Produktavtaler inngått med tredjepart. Dersom det er motstrid mellom Vilkårene og vilkårene gitt i Produktavtalene inngått med tredjepart, skal Produktavtalene gis forrang.

5.3 Tilsynsmyndighet

Monio har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert låneformidler i Norge, jf. Finansforetakslovens §§ 2-10 og 2-18, og er som følge av dette under Finanstilsynets tilsyn.

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Plattformen, herunder alt av innhold på denne, eies av Monio eller dens lisensgivere. Monios varemerke, produkt, firma eller produktnavn, tjenester, design, grafikk, bilder, layout, IT-løsninger, maler, dokumenter og øvrig innhold er beskyttet gjennom immaterielle og markedsrettslige lover og får ikke kopieres eller anvendes uten forutgående samtykke fra Monio. Kunder får heller ikke ved sitt kundeforhold noen rettigheter til Plattformen eller dens innhold utover å dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, og skal holde Monio skadesløs mot krav som måtte komme vedrørende Kundens påståtte krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter.

7. MEDDELELSER

Enhver meddelelse fra Monio til Kunden eller fra Kunden til Monio vil skje elektronisk via Plattformen.

Når meddelelser skal regnes for å ha kommet fremgår av Plattformen.

8. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Kunder får ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene uten Monios skriftlige forhåndssamtykke, med mindre annet fremkommer eksplisitt av Avtalene.

Monio har til enhver tid rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalene Monio er part i uten å måtte innhente forhåndssamtykke fra Kunden.

9. ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Monio kan til enhver tid endre Vilkårene. Kunder vil i den forbindelse bli bedt om å akseptere endringene elektronisk.

Vilkårsendringer til ugunst for Kunden trer i kraft to (2) måneder etter at Monio har varslet Kunden om endringen via Plattformen.

Pågående transaksjoner, herunder Låntakers Lånetilbud eller Långiveres Tegning av Lån i en Tegningsrunde som er i kraft når de relevante vilkårsendringene trer i kraft, berøres ikke dersom vilkårsendringene er av betydning for den pågående transaksjonen eller til ugunst for Kunden.

For alle andre tilfeller vil vilkårsendringene tre i kraft umiddelbart etter at varselet om vilkårsendringene sendes ut, med mindre annet fremgår av varselet. Kunder som ikke aksepterer vilkårsendringene vil miste retten til videre kundeforhold, dog uten konsekvens for Monios rolle i Avtaler Kunden allerede har inngått, eller mellom partene i de aktuelle Avtalene.

Kunder oppfordres til regelmessig å besøke Plattformen for å orientere seg om eller gjøre seg oppmerksom på vilkårsendringer.

10. LOVVALG OG VERNETING

Konflikter som måtte oppstå under Avtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

VEDLEGG 1 DEFINISJONER:

Følgende definisjoner av ord og uttrykk gjelder for disse Vilkårene:

"Aksjepantavtale" betyr avtale om pant i aksjer avgitt av Låntakers aksjonærer til fordel for Garantisten som sikkerhet for det regresskrav Garantisten måtte få mot Låntaker dersom Garantisten dekker Låntakers forpliktelser under Låneavtalene.

"Angrerettloven" betyr lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale.

"Avdrag" betyr, for Kreditt som ikke er tatt opp som avdragsfritt, det beløp som tilsvarer den del av Kreditten som skal betales av Låntaker ved hver Betalingsdag, som spesifisert i Låneavtalen.

"Avdragsfrihet" betyr Låntakers rett til å utsette betaling av Avdrag på en Betalingsdato opptil 3 terminer i løpet av Kredittens løpetid.

"Avtaler" betyr (i) Vilkårene, (ii) Kundeavtale Långiver, (iii) Kundeavtale Låntaker, (iv) Låneavtale, (v) Gjeldsbrev, (vi) alle andre avtaler som inngås mellom Långiver, Låntaker, Garantister og tredjemenn og (v) de øvrige Produktavtaler.

"Bankdag" betyr den dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO).

"Bankdagkonvensjonen" innebærer at dersom en Betalingsdag, Forfallsdag eller annen betalingsdato ikke er en Bankdag gjennomføres betalingen på første Bankdag etter betalingsdatoen.

"Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilhører og som er registrert på Kunden og som oppgitt til Monio i forbindelse med registrering av kundeforhold på Plattformen.

"Betalingsdag" betyr de Bankdager som Terminbeløpet forfaller til betaling og som spesifisert i Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Erklæring om Kausjonsansvar" betyr Garantistens erklæring om kausjonsansvar som selvskyldner som er påskrevet Gjeldsbrevet, og som utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a).

"Forfallsdag" betyr den dag alle forpliktelsene i henhold til Låneavtalen, eller tilknyttede dokumenter skal gjøres opp, og som fastsettes særskilt i Låneavtalen. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjonen.

"Forsinkelsesrenteloven" betyr lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

"Forskrift om forsinkelsesrenter mv." betyr forskrift av 22. juni 2017 nr. 915 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

"Garantist" betyr en tredjepart som er Kunde, men ikke forbruker, og som avgir Erklæring om Kausjonsansvar, hvor vedkommende garanterer for Låntakers betalingsforpliktelser under den aktuelle Låneavtalen.

"Gjeldsbrev" betyr omsetningsgjeldsbrev avgitt av Låntaker, og hvis aktuelt med påskrevet Erklæring om Kausjonsansvar, og som utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a).

"Gjeldsbrevbeløpet" betyr det beløp Låntaker, og hvis aktuelt Garantisten, erklærer å være skyldig i Gjeldsbrevet, og som skal samsvare med Kredittbeløpet Låntaker får utbetalt av Långiverne på utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen.

"Hvitvaskingsforskriften" betyr forskrift av 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Hvitvaskingsloven" betyr lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Inkassoloven" betyr lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

"Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg som kunde på Plattformen, aksepterer Vilkårene og som får sitt kundeforhold godkjent av Monio. Det understrekes for ordens skyld at registrerte brukere av Plattformen, som kun har registrert seg med e-postadresse ikke er å anse som Kunder.

"Kundeavtale Långiver" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som ønsker å opptre som Långiver før deltakelse i en Tegningsrunde skjer, og som regulerer forholdet mellom Långiver og Monio.

"Kundeavtale Låntaker" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som ønsker å opptre som Låntaker før Lånetilbud publiseres på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, og som regulerer forholdet mellom en Låntaker og Monio.

"Kundeavtalene" betyr de aktuelle Produktavtaler.

"Kreditt" betyr samtlige lån gitt i en Tegningsrunde på Plattformen fra en eller flere Långivere til Låntaker.

"Kredittbeløp" betyr det beløp som (i) Låntaker ønsker å låne og som fremgår av Lånetilbudet publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, eller (ii) det lavere beløpet som Långiverne samlet faktisk Tegner seg for under en Tegningsrunde og innbetaler, og som Låntaker aksepterer å låne av Långiverne.

"Lån" betyr den enkelte Långivers lån i Kreditten til Låntaker, som maksimalt tilsvarer Långivers Tegninger summert under en Tegningsrunde

"Låneavtale" betyr den låneavtalen som inngås mellom en Låntaker og en Långiver for den respektive Långivers Lån i en Kreditt til Låntaker Tegnet under en Tegningsrunde på Plattformen.

"Lånebeløp" betyr den samlede summen en Långiver Tegner seg for i en eller flere omganger under en Tegningsrunde og faktisk yter som Lån til Låntaker.

"Lånetilbud" betyr den ferdigutfylte Malen for Lånetilbudet som Låntaker har bekreftet og som blir publisert på Plattformen som del av en Tegningsrunde og som representerer Låntakers forpliktende tilbud til potensielle Långivere om å Tegne seg for Lån i den aktuelle Kreditten.

"Långiver" betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde og har til hensikt å gi, eller har gitt, et Lån til Låntaker.

"Låntaker" betyr en juridisk person eller næringsdrivende gjennom et enkeltmannsforetak, som er Kunde og har til hensikt å ta opp, eller har tatt opp, en Kreditt fra en eller flere Långivere.

"Mal for Aksjepantavtale" betyr den mal for Aksjepantavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som kan benyttes som mal for den Aksjepantavtale som skal inngås mellom Låntakers aksjonærer og Garantisten.

"Mal for Gjeldsbrev" betyr den mal for Gjeldsbrev og Erklæring om Kausjonsansvar som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for det Gjeldsbrevet og eventuelt den Erklæringen om Kausjonsansvar som skal avgis.

"Mal for Låneavtale" betyr den mal for låneavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for den Låneavtale som skal inngås mellom Låntaker og Långiver.

"Mal for Lånetilbud" betyr den mal for lånetilbud som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som Låntaker skal benytte seg av ved utformingen av sitt Lånetilbud og som Monio vil bistå med å utforme før Låntaker bekrefter innholdet.

"Monio" betyr Monio AS, et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer 913 978 617 og med forretningsadresse i Kongens gate 12, 0153 Oslo.

"Monios Klientkonto" betyr klientkonto opprettet av Monio til benyttelse av bl.a. innbetaling av Lån fra Långiverne, utbetaling av Kreditten til Låntaker og for tilbakebetaling av Kreditten inkludert Renter fra Låntaker til Långiverne.

"Personopplysningsloven" betyr lov av 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger eller den til enhver tid gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

"Plattform" betyr Monios hjemmeside www.monio.no, en skybasert plattform for lånefinansiert crowdfunding.

"Politiske Eksponerte Personer" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2 f.

"Prisliste" betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på Plattformen for gebyrer eller kostnader som Monio kan kreve av Kunden i forbindelse med Tjenesten.

"Produktavtaler" betyr den / de avtaler som inngås mellom Kunden og Monio (eller andre tredjeparter) for de aktuelle produkter / tjenester som er tilgjengelig på Plattformen og som Kunden vil / har inngått avtale om, f.eks. Kundeavtale Långiver.

"Reelle Rettighetshavere" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2 e.

"Rente" betyr den rente som fastsettes av Monio for Kreditten og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Sikkerhet" betyr de sikkerheter Låntaker har tilbudt seg å stille og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.

"SR-Bank" betyr SpareBank 1 SR-Bank ASA, et norskregistrert allmennaksjeselskap med organisasjonsnummer 937 895 321 og med forretningsadresse Christen Tranes Gate 35, 4007 Stavanger.

"Tegning" betyr Långivers bindende aksept om å låne ut et Lånebeløp til Låntaker på de vilkår som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"Tegningsrunde" betyr den prosessen som igangsettes på Plattformen i det en Låntaker ønsker å publisere et Lånetilbud, og som inviterer potensielle Långivere til å Tegne Lån i den aktuelle Kreditten.

"Terminbeløpet" betyr summen av de Renter og, så fremt Kreditten ikke er tatt opp avdragsfritt, Avdrag som Låntaker skal betale til Långiverne hver Betalingsdag (eller som justert når Låntaker gjør bruk av Avdragsfriheten) og Forfallsdag og som fastsettes i Låneavtalen.

"Tjenesten" betyr de tjenester som tilbys av Monio og som fremgår av Vilkårenes punkt 5.1.

"Tvangsfullbyrdelsesloven" betyr lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse.


Versjon 2021.2