Monio AS: Kundeavtale - Långiver

1. AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL

Foreliggende avtale regulerer forholdet mellom Monio og Kunder som ønsker å opptre som Långiver via Plattformen. I tillegg til vilkårene i foreliggende Kundeavtale Långiver gjelder Vilkårene for bruk av Plattformen for forholdet mellom partene.

De ord og uttrykk som er definert i Vilkårene skal ha samme betydning som i denne Kundeavtalen Långiver, med mindre annet er spesifisert, utfyllende definisjonene er gitt i denne Kundeavtale Långiver punkt 2.

Ved eventuell motstrid mellom Kundeavtale Långiver og Vilkårene har bestemmelsene i Kundeavtale Långiver forrang.

2. UTFYLLENDE DEFINISJONER

I tillegg til definisjonene i Vilkårene skal følgende definisjoner gjelde for denne Kundeavtale Långiver:

"Administrasjonsgebyr" betyr det gebyr som fremgår på Plattformen til enhver tid og som Monio belaster Långiver hver måned i forbindelse med tilbakebetalingen av Lånet.

"Långivers Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilhører og som er registrert på Långiver og som oppgitt til Monio i forbindelse med registrering av kundeforhold på Plattformen.

"Långiverne" betyr de Långiverne som har gitt Lån til Låntaker i samme Tegningsrunde, slik at Lånene inngår i samme Kreditt og følgelig inngår som del av Gjeldsbrevbeløpet som fremkommer av Kredittens underliggende Gjeldsbrev.

"Rentestartdato" betyr den dato Renter begynner å løpe på Kreditten og som fastsatt i Låneavtalen.

"Utbetalingsdag" betyr den dag Kreditten skal utbetales fra Monios Klientkonto og til Låntakers Bankkonto eller annen avtalt bankkonto slik dette tidspunktet er definert, eventuelt angitt, i Låneavtalen.

"Vilkårene" betyr de Generelle Vilkår og Betingelser som til enhver tid er gjeldende og tilgjengelig på Plattformen.

3. MONIOS ANSVAR I FORKANT AV UTBETALINGSDAG

3.1 Monios ansvar for Lånetilbud presentert på Plattformen

Monio tilrettelegger for at Låntaker kan søke om Kreditt via Plattformen i form av enkeltstående Lån fra Långiverne.

Låntaker er ansvarlig for at opplysningene som fremkommer i Lånetilbudet er fullstendige og korrekte. Opplysningene blir gjennomgått av Monio, uten at Monio med dette innestår for riktigheten og fullstendigheten, og Monio er følgelig ikke ansvarlig for feil og mangler i Lånetilbudet.

Tegningsrunde starter når Lånetilbudet er publisert på Plattformen. Det er en forutsetning for å publisere et Lånetilbud på Plattformen at Låntaker har bekreftet Lånetilbudet, og forpliktet seg overfor potensielle Långivere etter Lånetilbudet med tilhørende Låneavtale.

3.2 Kredittvurdering og rentefastsettelse

Monio benytter seg av en tredjepart i forbindelse med kredittvurdering av Låntaker. Informasjonen som mottas i kredittvurderingen benyttes bl.a. til å sette Renten for Kreditten. Monio er ansvarlig for at mottatt kredittscore blir publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde. Långiver er selv ansvarlig for å sette seg inn i kredittscoren, og foreta vurdering av kredittrisikoen ved å foreta Tegning med tilhørende betalingsforpliktelse. Monio er ikke ansvarlig for riktigheten av kredittvurderingen.

3.3 Monios rolle i Låneavtalen

Monio er ikke part i Låneavtalen som etableres mellom Låntaker og Långiver via Plattformen. Långiver er innforstått med at Monio kun er betalingsformidler mellom Låntaker og Långiver. Låntaker i Kreditten er debitor overfor Långiver, og Monio er følgelig ikke ansvarlig for Låntakers forpliktelser under Låneavtalen eller en eventuell Garantist ansvar for Låntakers forpliktelser.

3.4 Bruk av Monios Klientkonto

I forbindelse med Långivers innbetaling av sitt Lån, utbetaling av Kreditten til Låntaker og Låntakers tilbakebetaling av Kreditten vil Monios Klientkonto bli benyttet for effektiv gjennomføring av betalingsformidlingen. En nærmere beskrivelse av betalingene som administreres av Monio fremgår på Plattformen. Renteinntekter fra Kunders innestående midler på Monios Klientkonto vil i sin helhet tilfalle Monio.

3.5 Monios håndtering av Låneavtale og Gjeldsbrev

Monio innehar i Tegningsperioden signerte Låneavtaler fra Låntaker.

Etter endt Tegningsrunde, er Monio ansvarlig for å klargjøre Låneavtalen samt andre relevante Avtaler med den informasjonen som manglet ved avtaleinngåelsen og som avhenger av Tegningsrundens utfall, samt gjøre denne tilgjengelig for Låntaker og Långiver på Plattformen, se her denne Kundeavtale Långiver punkt 5.3.

Det er en forutsetning for utbetaling av Kreditten at Monio har mottatt Gjeldsbrev signert av Låntaker og dersom aktuelt, Gjeldsbrevet påtegnet Garantistens Erklæring om Kausjonsansvar. Gjeldsbrevet skal være med et innhold og signert i samsvar med Låneavtalens vilkår og betingelser. Monios oppfølgning ved, og konsekvensene av, manglende fremleggelse følger av Låneavtalen.

4. KUNDEFORHOLDET - LÅNGIVER

4.1 Långivers samtykke

I tillegg til de samtykker Kunder allerede har avgitt ved signering av Vilkårene samtykker Kunder som ønsker å opptre som Långiver ved signering av foreliggende Kundeavtale Långiver og så lenge kundeforholdet vedvarer, til at:

Monio, ved bistand av en tredjepart, foretar risikovurderinger av Långiver samt innhenter eventuelle eksterne kredittopplysninger,

Monio har rett til å overvåke Kundens samlede investering over Plattformen samt utenfor Plattformen, for ved avklare om Långiver driver konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet etter Finansforetaksloven § 2-1. Kunden samtykker til at den ved hver Tegning via Plattformen skal informere Monio, på den måte Monio forespør, om samtlige øvrige utlån Kunden har via Plattformen og utenfor denne. Dersom Monio vurderer Långivers samlede tlånsaktivitet som mulig konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet foreligger saklig grunn for å avslå Tegning via Plattformen.

Monio har rett til å begrense Långivers utlån via Plattformen, herunder nekte Långiver ytterligere deltakelse som følge av en samlet vurdering av Långivers utlånsaktiviteter, se punkt (b) over,

Monio fastsetter Renten for Kreditten, som vil fremgå av Lånetilbudet som publiseres i forbindelse med en Tegningsrunde, samt i Låneavtalen, Renten er fast i for hele låneperioden, samt at det ikke beregnes over-/underkurs ved Låntakers førtidige tilbakebetaling,

Långivers Tegninger kan gjøres tilgjengelig på Plattformen (i anonymisert form) slik at andre Kunder kan se dens innhold,

Monio fyller ut Mal for Låneavtale med de opplysningene som fremgår av Lånetilbudet,

Låntaker kan kansellere Lånetilbudet etter avsluttet Tegningsrunde dersom Långivernes Tegninger summert under Tegningsrunden viser seg å være lavere enn Kredittbeløpet som fremgår av Lånetilbudet og summerte Tegninger etter Låntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for å dekke Låntakers faktiske lånebehov,

Monio kan kansellere Lånetilbudet etter anmodning fra Låntaker, frem til utbetaling er foretatt fra Monios Klientkonto, i den utstrekning og med de virkninger som følger av Låneavtalen,

Långiver vil være forpliktet etter Låneavtalen selv om Långivernes Tegninger summert under en Tegningsrunde er lavere enn Lånebeløpet som fremgår av Lånetilbudet såfremt Låntaker aksepterer Lånebeløpet Långiverne samlet har Tegnet seg for,

Långiver binder seg til Låneavtalen og dermed til å innbetale Lånet ved sin første Tegning av Lån i Kreditten under en Tegningsrunde, med mindre Kreditten blir kansellert av Låntaker,

Monio vil, dersom Långiver foretar flere Tegninger på ulike tidspunkt i løpet av en Tegningsperiode, løpende (for hver Tegning som foretas) oppdaterer Långivers Lån i Låneavtalen,

Monio oppdaterer Låneavtalen etter endt Tegningsrunde med de opplysninger som avhenger av Tegningsrundens utfall.

Långiver er ansvarlig for å betale inn sitt Lån senest en (1) Bankdag etter Tegningsrunden Avsluttes iht. fakturaen Långiver mottar av Monio. Långiver kan ikke betale direkte til Låntaker, til annen konto enn Monios Klientkonto eller på annet grunnlag enn mottatt faktura og eventuell slik betaling vil ikke ha befriende virkning for Långivers betalingsforpliktelsen etter Tegningen. Långiver er ansvarlig for at Lånet er disponibel på Monios Klientkonto på Utbetalingsdagen

Utbetalingsdatoen kan utsettes med opptil tyve (20) Bankdager dersom Långiverne samlet ikke har innbetalt hele Kredittbeløpet til Monios Klientkonto rettidig, og Låntaker ikke ønsker å kansellere Kreditten,

Monio administrerer betalinger fra Monios Klientkonto,

Monio kan trekke Administrasjonsgebyret fra Terminbeløpet som Långiver skal motta fra Låntaker, før Monio foretar utbetalingen til Långivers Bankkonto,

Låntaker har rett til å benytte seg av Avdragsfriheten slik det fremgår av Låneavtalen, og at Monio skal varsle Långiver i samsvar med Låneavtalens bestemmelser,

dersom Låntaker misligholder Kreditten slik som beskrevet i Låneavtalen, vil fordringen automatisk forfalle til innfrielse i sin helhet når misligholdets varighet er som angitt i Låneavtalen og bli overført til fremmedinkasso, for videre innfordring, og

14 dager etter fordringens automatiske forfall overdras Låneavtalen med tilhørende Gjeldsbrev til tredjepart til varig eie i samsvar med betinget salgsavtale med aktuell tredjepart. Slik betinget salgsavtale inngår som del av Lånetilbudet, og aksepteres av Långiver ved Tegning.4.2 Långivers bekreftelser

I tillegg til de bekreftelser Kunder allerede har avgitt ved signering av Vilkårene bekrefter Kunder som ønsker å opptre i rollen som Långiver ved signering av Kundeavtalen Långiver og så lenge kundeforholdet vedvarer, at Kunden:

har tilstrekkelig med kapital til å kunne investere penger via Tjenesten og håndtere tap som kan oppstå,

er innforstått med at det innebærer en risiko å låne ut kapital og at deler eller hele Lånet kan gå tapt,

selv har foretatt en grundig vurdering av sin økonomiske situasjon, kredittrisikoen forbundet med hvert Lån gitt via Plattformen og andre forhold av viktighet for Kunden knyttet til rollen som Långiver,

kjenner til opprinnelsen til de midlene som overføres som Lån, og at midlenes opprinnelse er lovlig,

kun investerer egne penger,

ikke driver konsesjonspliktig utlånsvirksomhet, og er innforstått med at så kan bli tilfellet dersom utlånsaktiviteten får en mer permanent og regelmessig karakter, og

har gitt Monio korrekt, sannferdig og nøyaktig informasjon.

5. LÅNETILBUD OG LÅNEAVTALE

5.1 Vilkårene for Lånet

Lånetilbudet som publiseres på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde vil, sammen med utfylt Låneavtale, representere vilkårene for Lånet.

5.2 Lånetilbud

Under Tegningsrunden og før denne er avsluttet, har Låntaker rett til å justere Kredittbeløpet som fremgår av Lånetilbudet forutsatt at Monio godkjenner slik justering og det oppdaterte Kredittbeløpet er lik eller høyere enn allerede Tegnede Lån under Tegningsrunden.

Låntaker kan kansellere Lånetilbudet etter avsluttet Tegningsrunde dersom Långivernes summerte Tegninger er lavere enn Kredittbeløpet som fremgår av Lånetilbudet, eventuelt korrigert Kredittbeløp i samsvar med punkt 4.1, og summerte Tegninger etter Låntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for å dekke Låntakers faktiske lånebehov,

5.3 Låneavtale

Når en Tegningsrunde åpnes vil Låntaker allerede være bundet av Låneavtalen. Långiver blir bundet av Låneavtalen ved sin første Tegning.

Låntaker vil inngå identiske Låneavtaler med hver Långiver som yter Lån i samme Tegningsrunde, men med de nødvendige tilpasninger hva gjelder den enkelte Långivers kontaktdetaljer og beløp for utlån.

Informasjon som er kjent først etter at Tegningsrunden er gjennomført, slik som (men ikke begrenset til) Långivernes identitet, Lånebeløp og Kredittbeløp, Avdrag, Utbetalingsdag, Betalingsdag og Forfallsdag, vil bli fylt inn av Monio etter endt Tegningsrunde, og slik utfylling har ikke noen innvirkning på Låneavtalens bindende virkning.

Låneavtaler gjøres tilgjengelig for partene i Låneavtalen på Plattformen. Monio oppbevarer kopier av alle Låneavtaler som inngås, og Långiver kan bestille kopier via Plattformen.

6. TEGNINGSRUNDE

Når en Tegningsrunde er åpnet kan Långiver Tegne seg for et ønsket Lån i den aktuelle Kreditten. Tegningen skjer via Plattformen og består av det Lånebeløp Långiver er villig til å låne ut på de vilkår som fremgår av Lånetilbudet publisert på Plattformen med tilhørende Låneavtale.

Det laveste Lånebeløpet Långiver kan Tegne seg for er NOK 1 000. Monio kan sette en øvre grense for Långivers Tegning per Lånetilbud, et samlet antall Kreditter Långiver kan delta i, og/eller på annen måte begrense Långivers adgang til å låne ut midler via Plattformen.

Monio kan avslutte en Tegningsrunde dersom det foreligger saklig grunn for det.

En nærmere beskrivelse av prosessen fremgår av Plattformen.

7. UTBETALING AV KREDITTER TIL LÅNTAKER

7.1 Monios tilrettelegging

Monio vil tilrettelegge for at Långiver innbetaler sitt respektive Lån i Kreditten til Monios Klientkonto før Utbetalingsdagen og besørge utbetaling av Lånet/Kreditten til Låntakers Bankkonto på Utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen. Monios utbetaling forutsetter at vilkårene for utbetaling oppstilt i Låneavtalen er oppfylt.

7.2 Långivers innbetaling av sitt respektive Lån

Långiver skal betale inn sitt Lån til Monios Klientkonto senest en (1) Bankdag etter Tegningsrunden avsluttes, eventuelt innen den frist som fremgår av Lånetilbudet, i tråd med faktura utstedt av Monio, med mindre annet kommuniseres av Monio. Långiver er ansvarlig for at Lånebeløpet er disponibel på Monios Klientkonto innen oppstilt frist.

Monio er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra Långivers side og Låntaker vil i slike tilfeller ha rett til å kansellere hele Kreditten eller be Monio nedjustere Kredittbeløpet og oppdatere Utbetalingsdagen på de vilkår som fremgår av Låneavtalen.

7.3 Gjeldsbrev fra Låntaker

Senest på Utbetalingsdagen, skal Monio ha mottatt:

Gjeldsbrevet i original form som skal være fysisk signert av Låntaker og der Låntakers signatur er bekreftet slik det fremgår av Gjeldsbrevet, og

dersom aktuelt, Gjeldsbrevet påtegnet Garantistens Erklæring om Kausjonsansvar, som skal være fysisk signert av Garantisten og der Garantistens signatur er bekreftet slik det fremgår av Gjeldsbrevet.

7.4 Monios utbetaling av Kreditten til Låntaker

Kreditten blir utbetalt av Monio til Låntakers bankkonto eller annen avtalt bankkonto på Utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen forutsatt at vilkårene for utbetaling oppstilt i Låneavtalen er oppfylt.

8. LÅNTAKERS TILBAKEBETALING

8.1 Monios administrering av Låntakers tilbakebetaling av Kreditten

Låntaker skal tilbakebetale Kreditten slik som angitt i Låneavtalen, og da slik at alle betalinger skal skje til Monios Klientkonto, i tråd med fakturaer utstedt av Monio. Monio vil deretter besørge utbetaling fra Monios Klientkonto til Långivernes Bankkonti.

Monio er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra Låntakers side. Dersom Låntaker kun betaler deler av Terminbeløpet skal Monio utbetale det innbetalte beløpet pro rata til Långiverne.

Dersom Monio har overført et lavere beløp til Långiver enn det Långiver løpende har krav på, og dette ikke skyldes mangelfull tilbakebetaling fra Låntaker, skal Monio uten ugrunnet opphold betale gjenværende beløp til Långiver.

Dersom Monio ved en feil har overført et større beløp enn det Långiver løpende har krav på etter Låneavtalen, kan Monio kreve det overskytende beløp tilbakebetalt av Långiver. Monio kan eventuelt foreta korrigering ved påfølgende utbetaling til Långiverne i Lånet, for ved dette å sikre korrekt oppgjør til de involverte Långiverne.

Med mindre annet uttrykkelig er angitt i Låneavtalen er Låntakers innbetalinger til Monios Klientkonto fristavbrytende. Långiver aksepterer en forsinkelse på inntil 4 dager fra Låntakers innbetaling til Monios Klientkonto til midlene er disponible på Långivers Bankkonto.

8.2 Oppdatere av nedbetalingsplan på Plattformen

Benytter Låntaker seg av anledningen til Avdragsfrihet i Låneavtalen, eller dersom Låntaker før utbetaling justerer Kredittbeløpet har Monio rett til å oppdatere nedbetalingsplanen på Plattformen.

8.3 Håndtering av forsinket betaling og mislighold

Håndtering av forsinket betaling og mislighold er regulert i Låneavtalen mellom Låntaker og Långiverne, eller andre Avtaler.

I tilfeller ved forsinket betaling vil Monio, via Plattformen, foreta automatiske betalingspåminnelser og beregning av Renter, herunder forsinkelsesrenter og gebyrer. Frister og satser settes i henhold til Inkassoloven, Forsinkelsesrenteloven og Forskrift om forsinkelsesrenter mv.

Dersom annet ikke følger av Låneavtalen vil mislighold av Låntakers betalingsforpliktelser iht. Låneavtalene medføre at Kreditten automatisk forfaller til innfrielse i sin helhet dersom to påfølgende terminer er misligholdt og fordringen fremdeles står ubetalt fem – 5- dager etter termin nr. 2 forfalt til betaling. Dersom Kreditten ikke i sin helhet er innfridd 14 dager etter slikt automatisk forfall vil Låneavtalene, med underliggende Gjeldsbrev, bli overdradd til varig eie til tredjemann, på markedsmessige vilkår, og salgsprovenyet vil deretter fordeles proratarisk til Långiverne. Betinget salgsavtale, hvor betingelsene for overdragelsen samt beregning av salgsprovenyet, inngår som del av Lånetilbudet og aksepteres av Långiverne i forbindelse med deres første Tegning i den aktuelle Tegningsrunden.

8.4 Førtidig innbetaling av Kreditten

Låntakers rett til førtidig tilbakebetaling er regulert i Låneavtalen.

9. RENTER

Monio fastsetter Kredittens Rente basert på de vurderinger Monio har foretatt av Låntaker, Lånetilbudet, kredittvurderinger mm. Renten fremkommer i Lånetilbudet og kan ikke korrigeres til Långivernes ugunst i Tegningsperioden uten samtykke fra Långiverne som har Tegnet seg for Lån i en Tegningsrunde. Renten kan ikke korrigeres etter Kreditten er utbetalt til Låntaker.

Renter beregnes fra og med Rentestartdato slik denne er definert i Låneavtalen. I perioden fra Långivers innbetaling til Monios Klientkonto til Utbetalingsdato tilkommer ikke Renter. Renten er fast i hele låneperioden. Det beregnes ikke over-/underkurs ved Låntakers eventuelle førtidige tilbakebetaling.

10. GODTGJØRELSE TIL Monio

Långiver skal betale et Administrasjonsgebyr til Monio for den betalingsformidlingstjeneste Monio utfører i forbindelse med Låntakers løpende tilbakebetaling av Kreditten.

Långiver samtykker til at Monio kan trekke Administrasjonsbeløpet fra de løpende Terminbeløp som Låntaker innbetaler til Monios Klientkonto, før Monio utbetaler til Långivers Bankkonto. Långiver har på forespørsel til Monio rett til å få tilsendt en oversikt over beløpet for transaksjonen og gebyrene som er trukket.

11. OVERDRAGELSE AV KREDITOR/DEBITORPOSISJON

Långiver har rett til å overdra samtlige rettigheter og forpliktelser iht. Avtalene til en tredjeperson som er registrert som Kunde, forutsatt at Monio har godkjent slik overdragelse.

Låntaker kan ikke overdra sin posisjon, rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene.VEDLEGG 1 - Avtale med Intrum Capital AS for Långivere

Gjelder for investeringer i lån som er åpnet for tegning fra og med 1. juni 2022.

Avtalevilkår

1 BAKGRUNN

1.1 Denne avtale, heretter benevnt “Avtalen”, er inngått mellom

Selger:
A. Långiver (Investor)

Og

Kjøper:
B. Intrum Capital AS, Hoffsveien 70B, Postboks 283 Skøyen, 0213 Oslo, org.nr. 958 422 830, heretter benevnt Kjøper og IC.

1.2 Som følge av denne avtalen overdras eierskap til alle aktuelle fordringer mellom Långiver og Låntaker som inngås på Plattformen automatisk på beregningsdatoen jf. punkt 2.2

1.3 Den fordring som overdras har under selgers eierskap blitt administrert av Monio AS.

2 AVTALENS OMFANG

2.1 Beregningsdato er det tidspunktet fordringen blir overdratt til Kjøper. Fordringen blir automatisk og uten forutgående varsling overdratt etter beregningsdatoen.

2.2 Fra og med den dagen en eller flere av følgende hendelser («Overdragelseshendelse») inntrer, overdras Fordringen uten ytterligere tiltak eller bekreftelser mellom Partene:

Låntaker i det aktuelle lånet, uavhengig av transje, i 50 sammenhengende dager har misligholdt sin plikt til å betale avdrag, renter eller andre beløp som har forfalt i henhold til Låneavtalen;

Låntaker bryter eller unnlater å oppfylle noen av sine øvrige forpliktelser etter Låneavtalen, og forholdet, dersom det kan rettes, ikke er rettet opp innen ti (10) Bankdager etter at Monio AS har anmodet om det, eller

Låntaker har gitt åpenbart uriktige, mangelfulle eller villedende opplysninger i Lånetilbudet som medfører at Långivers forutsetninger for å gi Lånet endres vesentlig, eller

Låntaker dør eller blir satt under vergemål, eller

Låntaker innstiller sine betalinger, søker gjeldsforhandling etter konkursloven eller annen gjeldsordning, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning, eller

Forhold nevnt over (d) og (e) overfor rammer eventuell kausjonist eller eier av oppstilt sikkerhet, eller

Eventuelle sikkerheter som er stilt for Kreditten faller bort, reduseres med mer enn 50% i verdi eller blir overdratt til ny eier, eller

Det foretas selskapsrettslige endringer hos Låntaker som kapitalnedsettelse, fisjon/fusjon, avvikling eller endring av selskapstype, eller

Kredittkunden slutter med den næringsdriften som er grunnlaget for Kreditten, eller en bevilling, tillatelse løyve el som er nødvendig for utøvelse av næringsdriften mangler eller faller bort, eller

Opprettholdelse eller gjennomføring av Låneavtalen er i strid med nasjonale eller internasjonale sanksjoner rettet mot stater, selskaper, personer eller andre rettssubjekter, som er fastsatt av norske myndigheter, andre lands myndigheter eller internasjonale organisasjoner,

Dersom Garantisten ikke har oppfylt forpliktelsene iht. den avgitte Erklæringen om Kausjonsansvar innen ti (10) Bankdager etter at Garantisten har mottatt oppfordring om dette, Oppfordring fra Monio AS overfor Garantist er i denne sammenheng sidestilt med oppfordring fra Långiver,

Dersom en långiver benytter adgangen til å bringe Kreditten til opphør, som følge av at Monio AS ved skriftlig varsel sier opp sin rolle som betalingsformidler på bakgrunn av at Låntaker har misligholdt sine forpliktelser, etter brukervilkår og kundeavtale, overfor Monio AS og at forholdet fremdeles ikke er rettet opp innen ti (10) Bankdager etter at Monio AS har anmodet om det,

forutsatt at misligholdet ikke innen samme dag er rettet. Dagen for overdragelse etter klausul 2.2 over er heretter benevnt «Beregningsdatoen».

2.3 Overføringsdato skal være den dato fordringene flyttes fra Monio AS sitt system til Kjøpers system.

2.4 Alle innbetalinger på fordringen fra og med beregningsdatoen tilfaller i sin helhet Kjøper.

2.5 Kjøpet omfatter hele saldo på fordringen. Prisen på fordringen er basert på hovedstolen.

2.6 Kjøper overtar avtaler knyttet til enkeltsaker under porteføljen, herunder gjeldsbrev, avdragsordninger/lønnstrekk og/eller forlik.

3 PRIS OG OPPGJØR

3.1 Oppgjør av fordringene skal gjennomføres ihht. til oversikt i punkt 3.2

3.2

Modell for realregistrerte sikkerheter: (eiendom, båter, fly)

Fordeling av innkrevet beløp: Risikoklasse Pris ved vesentlig mislighold Selger (Investor) Kjøper (Intrum C.) A 0,5% 88% 12% B 0,5% 85% 15% C 0,5% 80% 20% D 0,5% 75% 25%

Modell for ikke realregistrerte sikkerheter (ENK, personlig garanti, kundefordringer, varelager)

Fordeling av innkrevet beløp Sikkerhetsgrad Pris ved vesentlig mislighold Selger (Investor) Kjøper (Intrum C.) 81-120% 0,5% 88% 12% 31-80% 0,5% 80% 20% 00-30% 0,5% 70% 30% Merk:
Personlig Garanti teller som sikkerhet i sikkerhetsgrad vurderingen.
Garanti teller ikke som forbedret sikkerhet.

Verdsettelse av verdier ikke realregistrert sikkerhet for å vurdere sikkerhetsgrad: Personlig garanti innenfor 500 000 80% Personlig garanti utover 500 000 25% Kundefordringer * 15% Varelager * 15% Driftstilbehør + Immaterielle rettigheter * 15% * Disse kan samlet sett gi maks 30%.

Profit Sharing opphører 48 måneder etter at fordringen er overdratt til IC, etter dette tidspunktet tilfaller eventuelle innbetalinger IC i sin helhet. Dette gjelder likevel ikke dersom IC ikke på lojal måte har forsøkt å inndrive Fordringen på en alminnelig effektiv måte.

3.3 Inndekningsrekkefølgen ved innbetaling etter overdragelse er som følger:

1. Omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og andre rettslige omkostninger.
2. Profit sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er overført.
3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Intrum Capital AS.
4. Eventuelle krav Monio AS måtte ha mot låntaker.

3.4 Kjøper bærer all kostnadsrisiko etter at eiendomsretten til fordringen blir overført til Kjøper.

3.5 Oppgjør ihht. avtale utbetales etterskuddsvis månedlig til Monio AS sin bankkonto nr. 3201.25.82101 med frigjørende virkning for Kjøper. Beløpet vil umiddelbart distribueres videre til Långiver.

3.6 Selger kan ikke gjøre gjeldende tap som måtte oppstå etter at IC har betalt til Monio AS sin konto for innbetaling, ihht. den til enhver tid gjeldende betalingsavtale.

4 SELGERS ANSVAR

4.1 Selger instruerer med dette Monio AS til å oversende all nødvendig informasjon vedrørende sakene i Kjøpers format og gjøre tilgjengelig de relevante originaldokumenter for Kjøper.

4.2 Selger godtar at all informasjon Monio AS har mottatt fra Selger kan deles med Kjøper.

4.3 Selger skal undertegne transporterklæring som Monio AS oppbevarer frem til vilkårene for transporten er oppfylt. Når vilkårene for transporten er oppfylt vil transporterklæringen bli overført til Kjøper.

5 KJØPERS ANSVAR

5.1 Kjøper trer fra Overføringsdato inn i løpende innfordringsprosedyrer knyttet til de fordringer som overdras som følge av Avtalen.

5.2 Kjøper forplikter seg til å utføre inkassoarbeidet i overensstemmelse med god inkassoskikk og innenfor inkassolovens (lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav av 13.5.1988 nr. 26) bestemmelser for øvrig.

5.3 Kjøper har ansvar for å inneha enhver offentlig tillatelse som måtte være påkrevet for å eie og inndrive fordringene.

5.4 Kjøper forplikter seg til, i den grad det er mulig, å underrette skyldner om overtagelse av kravet.

5.5 Kjøper kan ikke gjøre gjeldende noen form for reklamasjonskrav når det gjelder debitorenes betalingsevne og/eller vilje.

5.6 Kjøper dekker kostnader knyttet til overføring og innkonvertering av sakene.

5.7 Kjøper kan ikke gjøres ansvarlige for tap som måtte oppstå i forbindelse med Monio AS sine systemer og webportal.

5.8 Kjøper kan ikke gjøres ansvarlig for tap i forbindelse med at fordringer urettmessig blir overført til IC.

5.9 Kjøper kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som skulle oppstå hvis Monio AS går konkurs eller melder oppbud.

6 GENERELT

6.1 Oppstår tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen skal denne avgjøres etter norsk rett.

6.2 Verneting er Oslo tingrett.


Versjon 2022.1

VEDLEGG 2 - Avtale med Intrum Capital AS for Långivere

Gjelder for investeringer i lån som er åpnet for tegning fra og med 1. februar 2020 til og med 31. mai 2022.

Avtalevilkår

1 BAKGRUNN

1.1 Denne avtale, heretter benevnt “Avtalen”, er inngått mellom

Selger:
A. Långiver

Og

Kjøper:
B. Intrum Capital AS, Hoffsveien 70B, Postboks 283 Skøyen, 0213 Oslo, org.nr. 958 422 830, heretter benevnt Kjøper.

1.2 Som følge av denne avtalen overdras eierskap til alle aktuelle fordringer mellom Långiver og Låntaker som inngås på Plattformen automatisk på beregningsdatoen jf. punkt 2.2

1.3 Den fordring som overdras er etablert på Monio AS sin plattform og Monio AS har fungert som betalingsformidler for Selger.

2 AVTALENS OMFANG

2.1 Beregningsdato er det tidspunktet fordringen blir overdratt til Kjøper. Fordringen blir automatisk og uten forutgående varsling overdratt etter beregningsdatoen.

2.2 Fra og med den dagen en eller flere av følgende hendelser («Overdragelseshendelse») inntrer, overdras Fordringen uten ytterligere tiltak eller bekreftelser mellom Partene:

Låntaker i det aktuelle lånet, uavhengig av transje, i 50 sammenhengende dager har misligholdt sin plikt til å betale avdrag, renter eller andre beløp som har forfalt i henhold til Låneavtalen;

Låntaker bryter eller unnlater å oppfylle noen av sine øvrige forpliktelser etter Låneavtalen, og forholdet, dersom det kan rettes, ikke er rettet opp innen ti (10) Bankdager etter at Monio AS har anmodet om det, eller

Låntaker har gitt åpenbart uriktige, mangelfulle eller villedende opplysninger i Lånetilbudet som medfører at Långivers forutsetninger for å gi Lånet endres vesentlig, eller

Låntaker dør eller blir satt under vergemål, eller

Låntaker innstiller sine betalinger, søker gjeldsforhandling etter konkursloven eller annen gjeldsordning, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning, eller

Forhold nevnt over (d) og (e) overfor rammer eventuell kausjonist eller eier av oppstilt sikkerhet, eller

Eventuelle sikkerheter som er stilt for Kreditten faller bort, reduseres med mer enn 50% i verdi eller blir overdratt til ny eier, eller

Det foretas selskapsrettslige endringer hos Låntaker som kapitalnedsettelse, fisjon/fusjon, avvikling eller endring av selskapstype, eller

Kredittkunden slutter med den næringsdriften som er grunnlaget for Kreditten, eller en bevilling, tillatelse løyve el som er nødvendig for utøvelse av næringsdriften mangler eller faller bort, eller

Opprettholdelse eller gjennomføring av Låneavtalen er i strid med nasjonale eller internasjonale sanksjoner rettet mot stater, selskaper, personer eller andre rettssubjekter, som er fastsatt av norske myndigheter, andre lands myndigheter eller internasjonale organisasjoner,

Dersom Garantisten ikke har oppfylt forpliktelsene iht. den avgitte Erklæringen om Kausjonsansvar innen ti (10) Bankdager etter at Garantisten har mottatt oppfordring om dette, Oppfordring fra Monio AS overfor Garantist er i denne sammenheng sidestilt med oppfordring fra Långiver,

Dersom en långiver benytter adgangen til å bringe Kreditten til opphør, som følge av at Monio AS ved skriftlig varsel sier opp sin rolle som betalingsformidler på bakgrunn av at Låntaker har misligholdt sine forpliktelser, etter brukervilkår og kundeavtale, overfor Monio AS og at forholdet fremdeles ikke er rettet opp innen ti (10) Bankdager etter at Monio AS har anmodet om det.

forutsatt at misligholdet ikke innen samme dag er rettet. Dagen for overdragelse etter klausul 2.2 over er heretter benevnt «Beregningsdatoen».

2.3 Overføringsdato skal være den dato fordringene flyttes fra Monio AS sitt system til Kjøpers system.

2.4 Alle innbetalinger på fordringen fra og med beregningsdatoen tilfaller i sin helhet Kjøper.

2.5 Kjøpet omfatter hele saldo på fordringen. Prisen på fordringen er basert på hovedstolen.

2.6 Kjøper overtar avtaler knyttet til enkeltsaker under porteføljen, herunder gjeldsbrev, avdragsordninger/lønnstrekk og/eller forlik.

3 PRIS OG OPPGJØR

3.1 Oppgjør av fordringene skal gjennomføres ihht. til oversikt i punkt 3.2

3.2

Realregistrert sikkerhet (eks. eiendom, båter, fly): Fordeling av innkrevet beløp: Risikoklasse Pris ved vesentlig mislighold Selger (Investor) Kjøper (Lindorff C.) A 1% 90% 10% B 1% 88% 12% C 1% 85% 15% D 1% 80% 20%

Ikke-realregistrert sikkerhet (eks. kundefordringer,varelager, patenter): Fordeling av innkrevet beløp Sikkerhetsgrad Pris ved vesentlig mislighold Selger (Investor) Kjøper (Lindorff C.) 80-120% 1% 90% 10% 30-80% 1% 80% 20% 0-30% 1% 75% 25%

Verdsettelse av verdier ikke realregistrert sikkerhet for å vurdere sikkerhetsgrad: Personlig garanti inntil 500 000 80% Personlig garanti utover 500 000 25% Kundefordringer 25% Varelager 25% Driftstilbehør og immaterielle rettigheter 25%

3.3 Inndekningsrekkefølgen ved innbetaling etter overdragelse er som følger:

1. Rimelige omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og andre rettslige omkostninger.
2. Profit sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er overført.
3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Intrum Capital.
4. Eventuelle krav Monio AS måtte ha mot låntaker.

3.4 Kjøper bærer all kostnadsrisiko etter at eiendomsretten til fordringen blir overført til Kjøper.

3.5 Oppgjør ihht. avtale utbetales etterskuddsvis månedlig til Monio AS sin bankkonto nr. 3201.25.82101 med frigjørende virkning for Kjøper. Beløpet vil umiddelbart distribueres videre til Långiver.

3.6 Selger kan ikke gjøre gjeldende tap som måtte oppstå etter at LC har betalt til Monio AS sin konto for innbetaling, ihht. den til enhver tid gjeldende betalingsavtale.

4 SELGERS ANSVAR

4.1 Selger instruerer med dette Monio AS til å oversende all nødvendig informasjon vedrørende sakene i Kjøpers format og gjøre tilgjengelig de relevante originaldokumenter for Kjøper.

4.2 Selger godtar at all informasjon Monio AS har mottatt fra Selger kan deles med Kjøper.

4.3 Selger skal undertegne transporterklæring som Monio AS oppbevarer frem til vilkårene for transporten er oppfylt. Når vilkårene for transporten er oppfylt vil transporterklæringen bli overført til Kjøper.

5 KJØPERS ANSVAR

5.1 Kjøper trer fra Overføringsdato inn i løpende innfordringsprosedyrer knyttet til de fordringer som overdras som følge av Avtalen.

5.2 Kjøper forplikter seg til å utføre inkassoarbeidet i overensstemmelse med god inkassoskikk og innenfor inkassolovens (lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav av 13.5.1988 nr. 26) bestemmelser for øvrig.

5.3 Kjøper har ansvar for å inneha enhver offentlig tillatelse som måtte være påkrevet for å eie og inndrive fordringene.

5.4 Kjøper forplikter seg til, i den grad det er mulig, å underrette skyldner om overtagelse av kravet.

5.5 Kjøper kan ikke gjøre gjeldende noen form for reklamasjonskrav når det gjelder debitorenes betalingsevne og/eller vilje.

5.6 Kjøper dekker kostnader knyttet til overføring og innkonvertering av sakene.

5.7 Kjøper kan ikke gjøres ansvarlige for tap som måtte oppstå i forbindelse med Monio AS sine systemer og webportal.

5.8 Kjøper kan ikke gjøres ansvarlig for tap i forbindelse med at fordringer urettmessig blir overført til LC.

5.9 Kjøper kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som skulle oppstå hvis Monio AS går konkurs eller melder oppbud.

6 GENERELT

6.1 Oppstår tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtalen skal denne avgjøres etter norsk rett.

6.2 Verneting er Oslo tingrett.


Versjon 2021.2