Regulering av Crowdfunding

Monio AS

Monio AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Monio AS tilbyr formidling av lån til norske aksjeselskaper fra privatpersoner og selskaper- et betalingsforetak med tillatelse til å tilby betalingsformidlingstjenester som er tilbyr lånebasert crowdfunding. Monio AS har tillatelse til å drive ordinær betalingstjenestevirksomhet etter finansforetaksloven §2-10 første ledd. Monio AS er i tillegg registrert som låneformidler hos Finanstilsynet.

Lånebasert crowdfunding er regulert finansiell virksomhet. Monio er derfor underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og har spesifikk tillatelse til å drive sin virksomhet.

Monio AS sin virksomhet omfatter låneformidling og betalingstjenester. Informasjon om våre gjeldende tillatelser er å finne i Finanstilsynets konsesjonsregister.

Konsesjon som betalingsforetak

Monio har ordinær tillatelse som betalingsforetak, jf. lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) § 2-10 første ledd. Tillatelsen er avgrenset til å gjelde betalingstjenesten “gjennomføring av betalingstransaksjoner”, jf. lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 (finansavtaleloven) § 11 første ledd bokstav b).

Konsesjonen som betalingsforetak innebærer at Monio kan påta seg ansvaret for å håndtere betalingsstrømmer som følger av låneavtalene som inngås på plattformen. Dette omfatter i tillegg rett bruk av klientkonto for mottak av kundemidler i forbindelse med betalingsoppdragene.

I forbindelse med tegningsrundene håndterer Monio innbetalinger fra investorene, og utbetaler disse samlet til låntaker når lånet er fulltegnet. Under tilbakebetaling av lånet betaler låntakerne ett terminbeløp pr termin, og Monio forestår pro rata fordeling til den enkelte långiver.

Som betalingsforetak påhviler det Monio et stort ansvar for nøyaktighet, etterrettelighet og stabilitet. En rekke viktige oppgaver som rapportering og anti-hvitvasking omfattes også av dette ansvaret. Monio er pliktig til å ha en ansvarlig kapital som står i forhold til betalingsvolumet i foretaket, noe som gir långiver og låntaker trygghet i tilfelle feil.

Registrering som låneformidler

En låneformidler er en uavhengig mellommann som har som oppgave å formidle kontakt mellom låntaker og långiver og medvirke til at de forhandler seg frem til en låneavtale. Låneformidleren skal ivareta både långivers og låntakers interesser, jf. finansforetaksloven
§ 2-18 annet ledd og finansavtaleloven §§ 76 og 77.

Låneformidling er en registreringspliktig virksomhet og alle virksomheter som skal drive låneformidling skal registrere seg hos Finanstilsynet. Monio er registrert som låneformidler, jf.finansforetaksloven § 2-18 første ledd.

På Monios plattform inngås låneavtalen mellom långiver og låntaker. Monio tilbyr kundene å benytte seg av standardavtaler men er ikke part i avtalene. Som låneformidler kan ikke Monio låne ut egne midler eller påta seg noen risiko for tap i lånene som formidles.

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Den sentrale loven for å avdekke og motarbeide hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og terrorfinansiering er hvitvaskingsloven. Loven innebærer en rekke forpliktelser som Monio er pålagt å etterleve. Foretaket pålegges blant annet plikter knyttet til:

  • Identitetskontroll ved etablering av kundeforhold
  • Registrering og oppbevaring av opplysninger om kunder, kunderelasjonens formål og pengenes opprinnelse
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikt løpende og ved mistenkelige transaksjoner
  • Interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner

I tillegg til loven er det gitt utdypende regler i hvitvaskingsforskriften.

Krav til startkapital og ansvarlig kapital

For virksomheter som håndterer betalingstransaksjoner på vegne av andre påhviler det et stort ansvar. Konsekvensene av feil kan være potensielt kostbare, og kundene må til enhver tid ha trygghet for at Monio holder dem skadefrie i tilfelle feil som skyldes Monios håndtering av kundenes midler. Som sikkerhet for oppgjørsrisikoen og en rekke andre forhold stilles det krav om tilstrekkelig startkapital og løpende ansvarlig kapital for betalingsforetak.

Når Monio starter sin virksomhet har Finanstilsynet bekreftet at Monio oppfyller kravene til startkapital. Selskapet rapporterer om den finansielle utviklingen og status i selskapet til Finanstilsynet minst to ganger i året. På bakgrunn av dette kan Monios kunder være trygge på at selskapet til enhver tid har en ansvarlig kapital som oppfyller kravene i lov og forskrift.

Kompetente og egnede eiere og ledelse

I loven stilles det krav om egnetheten til eiere og ledelse i regulert finansiell virksomhet.

Monios konsesjon fra Finanstilsynet innebærer at det er foretatt en vurdering av egnetheten til ledelsen og eierne i Monio for å bekrefte at disse er kvalifisert og egnet til å inneha sine respektive roller. Finanstilsynet har vurdert at styret og ledelsen i foretaket samlet har nødvendige kvalifikasjoner og erfaring til å drive betalingstjenestevirksomhet.

Eventuelle fremtidige endringer i Monios eiere og ledelse skal godkjennes etter en ny egnethetsvurdering.

Begrensninger på utlån

Å yte lån for egen regning betraktes i utgangspunktet som finansieringsvirksomhet,
jf. finansforetaksloven § 2-1 annet ledd. Långivere som yter lån gjennom en låneformidler/låneplattform, kan anses å drive konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet hvis ikke finansieringen faller inn under unntaket i finansforetaksloven § 2-1 tredje ledd bokstav (f) om finansiering i enkeltstående tilfeller.

Monios forretningsmodell baserer seg på at investorene på plattformen ikke driver konsesjonspliktig virksomhet. Samtidig vil det være en skjønnsmessig vurdering om en investors samlede aktivitet utgjør konsesjonspliktig virksomhet. Monio har derfor satt en beløpsgrense for hvor mye som kan lånes ut i løpet av et år. Det er også satt en maksimal grense for hvor stor andel av et enkelt lån én investor kan tegne seg for.

  • Maksimalt utlån pr år er et kronebeløp tilsvarende € 80 000 pr investor. Denne beløpsgrensen er i tråd med lignende beløpsgrenser vi finner i andre europeiske land der finansiell crowdfunding er særskilt regulert.
  • Ingen investor kan tegne seg for mere enn 20% av et enkelt lån.

Finanstilsynet har i sin forvaltningspraksis lagt til grunn en restriktiv norm for hva slags utlånsvirksomhet som anses som enkeltstående tilfeller og dermed faller utenfor konsesjonsplikten. Det er derfor Monios ansvar som låneformidler å påse at vi ikke medvirker til at investorene på plattformen i realiteten driver konsesjonspliktig virksomhet. Monio vil derfor løpende vurdere behovet for ytterligere begrensninger av investorenes utlån. Vi vil ved behov foreta en helhetsvurdering av investorenes samlede aktivitet.

Sentrale lover og forskrifter

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-04-10-17

Lov om betalingssystemer m.v. (betalingssystemloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-12-17-95

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23

Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-09-1502

Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering m.v. (hvitvaskingsforskriften):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-14-1324

Rundskriv 10/2017: Lånebasert folkefinansiering (crowdfunding) – en veiledning om låneformidling:
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/02f8b13090054db99bf685ce7f9818fe/lanebasert-folkefinansiering-crowdfunding–en-veiledning-om-laneformidling-pdf.pdf